Grupa Triglav: U zaoštrenim uslovima jačanja ukupnog obima poslovanja, dobit je niža

Grupa Triglav je u prvom tromjesječju 2023. ostvarila 18,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 37 posto manje nego u istom periodu prošle godine (matično društvo 8,3 miliona eura; indeks 50). Neto poslovni rezultat Grupe iznosio je 16,1 miliona eura, što je 39 posto manje u odnosu na isti period prošle godine (matično društvo 6,8 miliona eura; indeks 46).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar tom prilikom je rekao: »U zahtjevnom poslovnom okruženju prvog tromjesječja ove godine zadržali smo finansijsku snagu, čvrstu tržišnu poziciju i dobro poslovali u datim uslovima. Naš snažan poslovni model i dobro diverzifikovana ponuda omogućili su nam, da uspješno povećamo ukupan obim poslovanja i ostvarimo dobar rezultat ulaganja uz povoljno stanje na finansijskim tržištima. Istovremeno na postignute međugodišnje rezultate Grupe uticali su zbog inflacije povećani troškovi i veći intenzitet gubitaka u segmentima imovinskih i zdravstvenih osiguranja, niži rezultat zdravstvenih osiguranja, te efekti odabranih metodoloških pristupa prilikom prelaska na upotrebu MSRP 17.«

Najveći dio dobiti Grupe prije oporezivanja (14,8 miliona eura, indeks 62) ostvaren je u djelatnosti osiguranja, od toga 11,0 miliona u segmentu osiguranja imovine i 4,2 miliona eura u segmentu životnih osiguranja. Rezultat zdravstvenog osiguranja iznosio je negativnih -0,4 miliona eura, a osim povećanih šteta, na njega su uticale posebnosti ovog segmenta u pogledu prihoda i upravljanja dodatnim rezervama iz vremena pandemije. Dobit od osiguravajuće-tehničkog dijela (u sva tri segmenta osiguranja) dostigla je 9,2 miliona eura, a njeno smanjenje od 51 posto, posljedica je visokog rasta rashoda za štete u segmentu imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Dobit od finansijskih ulaganja porasla je u odnosu na prethodnu godinu za 8 posto na 5,6 miliona eura. Dobit prije oporezivanja od djelatnosti izvan osiguranja dostigla je 3,7 miliona eura (indeks 68). Njeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja obima u prošloj godini zbog dobiti od prodaje investicionih nekretnina u iznosu od 5,2 miliona eura.

Drugi sveobuhvatni prinos Grupe Triglav dostigao je 8,1 miliona eura (prošle godine -13,2 miliona eura). Na njegovu visinu je najviše uticala činjenica, da je povećanje vrijednosti portfelja obveznica usljed smanjenja kamatnih stopa, bilo veće od promjene vrijednosti obaveza.

Što se tiče poslovnog rezultata na godišnjem nivou predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnio je: »Na naš planirani godišnji poslovni rezultat na nivou Grupe (prvobitno planiran između 95 i 110 miliona eura) utiče najavljeno ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja i prije svega Uredba Vlade Republike Slovenije usvojena u aprilu ove godine, o određivanju najviše cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a posebno vrijeme njenog trajanja. Procjenjujemo da bi se, uglavnom zbog njenih efekata i uzrokovanja gubitka, ovogodišnji planirani poslovni rezultat GrupeTriglav prije oporezivanja mogao smanjiti za oko 25 do 40 posto. Efekat se povećava sa dužinom trajanja Uredbe. U Triglavu radimo na zaštiti interesa naših osiguranika, akcionara društva i drugih učesnika.«

 Finansijski akcenti poslovanja

Na kraju tromjesječja 2023. godine bilansna suma Grupe Triglav porasla je za 3 posto u odnosu na kraj 2022. na 4,0 milijarde eura. U matičnom društvu dostigla je 2,8 milijardi eura (indeks 102). Ukupna vrijednost kapitala Grupe Triglav iznosila je 923,9 miliona (indeks 103). Procijenjena vrijednost adekvatnosti kapitala Grupe iznosi 202 posto.

Ukupan obim poslovanja Grupe Triglav dostigao je 484,6 miliona eura, što je 9 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Prihodi od ugovora o osiguranju Grupe Triglav dostigli su 331,1 miliona eura (indeks 115), a rashodi od ugovora o osiguranju 279,8 miliona eura (indeks 121). Posmatrano po segmentima, prihodi od imovinskih osiguranja iznosili su 260,0 miliona eura (indeks 119), dok su rashodi ovog segmenta iznosili 211,9 miliona eura (indeks 124). Prihodi životnih osiguranja dostigli su 19,4 miliona eura (indeks 104), rashodi 16,8 miliona eura (indeks 114). U segmentu zdravstvenih osiguranja prihodi su iznosili 51,7 miliona eura (indeks 102), a rashodi 51,1 miliona eura (indeks 110).

Ugovorne marže usluge Grupe (CSM) u odnosu na kraj prošle godine povećana je za 3 posto na 191,1 milion eura, a udio novostvorene marže ugovorne usluge u njoj iznosi 5,0 posto (isto kao i na kraju 2022. godine). Novokreirana ugovorna marža usluge Grupe je u prvom tromjesječju iznosila 9,6 miliona eura, od čega se 81 posto njene vrijednosti odnosi na životna osiguranja, a 19 posto na osiguranja imovine. Uvođenje marže ugovorene usluge u poslovni rezultat u prvom tromjesječju iznosilo je 8,5 miliona eura. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Stabilna ugovorna marža usluge Grupe ukazuje na snažnu profitabilnost našeg postojećeg portfolia osiguranja, a novostvoreni CSM ukazuje na kontinuiranu profitabilnost naše nove prodaje.«

Obračunati bruto iznosi šteta Grupe Triglav dostigli su 252,3 miliona eura, što je 27 posto više nego u istom periodu prošle godine. U najvećem segmentu, kod imovinskih osiguranja, štete su se povećale za 40 posto na 141,8 miliona eura, štete iz zdravstvenih osiguranja za 26 posto na 53,0 miliona eura, a štete životnih i penzijskih osiguranja za 3 posto na 57,5 ​​miliona eura. U prvom tromjesečju Grupa je zabilježila veće masovne odštetne zahtjeve, uglavnom od reosiguranja, gdje je februarski zemljotres u Turskoj uticao na rezultat Grupe u procijenjenoj vrijednosti od 2,7 miliona eura. Član Uprave Uroš Ivanc objasnio je u vezi događanja sa eventulano postavljenim odštetnim zahtjevima: »Tokom prvog tromjesječja ove godine odštetni zahtjevi su porasli zbog inflacije i veće učestalosti potraživanja u odnosu na prošlu godinu, kada su događanja u vezi odštetnih zahtjeva dijelom i dalje bila pod uticajem pandemije. Veća inflacija, kroz rast cijena materijala i usluga, dovela je do povećanja isplata bruto potraživanja odštetnih zahtjeva i bruto operativnih troškova. Preduzete mjere za osiguranje stabilnosti javnog zdravstvenog sistema u Sloveniji rezultirale su dodatnim visokim povećanjem rashoda Grupe iz naslova dopunskih zdravstvenih osiguranja.«

Kombinovani odnos imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe, prilagođen novoj metodologiji, iznosio je 94,7 posto. U odnosu na prvo tromjesječje prošle godine povećan je za 5,2 postotna poena, što je uglavnom rezultat pogoršanja odnosa gubitka i metodoloških odluka. Odnos gubitka Grupe porastao je za 4,9 postotnih poena na 75,4 posto, na što je uglavnom uticao visok rast troškova osiguranja za odštetne zahjeve. Odnos rashoda je povećan za 0,4 postotna poena i dostigao 19,3 posto. Kombinovani količnik matičnog društva iznosio je 96,2 posto (86,9 posto prošle godine)

Uz povoljan trend na finansijskim tržištima i sprovođenjem zacrtane investicione politike rezultat ulaganja iznosio je 25,5 miliona eura (u prvom tromjesječju prošle godine -28,7 miliona eura). Uzimajući u obzir finansijski rezultat po ugovorima o osiguranju i promjenu obaveza po finansijskim ugovorima, efekat ulaganja bio je pozitivan u iznosu od 6,6 miliona eura (3,0 miliona eura u istom periodu prošle godine). Grupa je uz aktivno ulaganje zadržala sastav investicionog portfolia, koji je uporediv sa stanjem na kraju 2022. godine, njegovu vrijednost (uključujući investicione nekretnine, ulaganja u pridružena društva, ulaganja u korist životnih osiguranika, koji preuzimaju rizik ulaganja, te finansijskih ulaganja iz finansijskih ugovora), pa je na kraju prvog tromjesječja 2023. godine iznosio je 3.316,6 miliona eura, što je 2 posto više nego na kraju 2022. godine.

Bruto operativni troškovi Grupe Triglav porasli su za 13 posto na 98,8 miliona eura. Od toga su troškovi djelatnosti osiguranja iznosili 87,6 miliona eura i veći su za 14 posto. Na njihovo povećanje najviše su uticali troškovi pridobijanja osiguranja i veći troškovi rada. Operativni troškovi djelatnosti osiguranja porasli su u svim segmentima osiguranja, i to za 25 posto u zdravstvenim osiguranjima, za 15 posto u osiguranjima imovine i za 5 posto u životnim osiguranjima.

Drugi akcenti

Skupština akcionara Zavarovalnice Triglav. Redovna Skupština osiguravajućeg društva, koja će se održati 6. 6. 2023. godine, razmatraće i prijedlog raspodjele bilansne dobiti osiguravajućeg društva za 2022. godinu. Uprava i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva predlažu ovogodišnjoj Skupštini akcionara isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po akciji. Predloženi iznos u ukupnom iznosu od 56,8 miliona eura predstavlja nešto više od 50 posto konsolidovane neto dobiti za 2022. godinu (110,5 miliona eura).

Uprava Zavarovalnice Triglav. Blaž Jakič je 2. 3. 2023. godine dobio  dozvolu Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, čime je započeo petogodišnji mandat.

Uticaj Uredbe Republike Slovenije na poslovanje Grupe. Usvajanjem Uredbe Vlade Republike Slovenije o utvrđivanju najviše cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu Uredba) u aprilu ove godine, te uz neizvjesnost, kada će ova vrsta osiguranja biti zakonski ukinuta, mijenjaju se osnove, koje je Grupa koristila u izradi poslovnog plana za 2023. godinu. U trenutnoj situaciji važenja Uredbe, Grupa Triglav podržava što skorije ukidanje postojećeg sistema dopunskih zdravstvenih osiguranja. Visina gubitka, kojeg uzrokuju dopunska zdravstvena osiguranja raste s vremenom trajanja Uredbe. Grupa Triglav u svom djelovanju, u dijalogu s Vladom Republike Slovenije i Agencijom za nadzor osiguranja, sprovodi sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitila interese svojih osiguranika, akcionara društva i ostalih učesnika.

Strategija Grupe Triglav do 2025. godine i njena održiva orijentacija. Nastavkom digitalne transformacije i razvoja uslužno orijentisanih poslovnih ekosistema, Grupa Triglav slijedi središnji strateški cilj izuzetnog i jedinstvenog korisničkog iskustva na svim pravcima, u svim procesima, sa svim uslugama, proizvodima i društvima. Svoju transformaciju temelji na jedinstvenom upravljanju korisničkim iskustvom i digitalnom poslovanju. Grupa takođe prati zacrtane ambicije održivog razvoja u oblasti životne sredine, društva i području upravljanja do 2025. godine i sistematski ih sprovodi u obje strateške djelatnosti, u sopstvenim procesima, u odnosu na društveno okruženje i u korporativnom upravljanju. Zavarovalnica Triglav i društvo Triglav Skladi su 2023. godine postali potpisnici principa Ujedinjenih nacija za odgovorno ulaganje PRI (Principles for Responsible Investing), u djelatnosti upravljanju imovinom, aktivno se pripremamo za izvještavanje prema Uredbi SFDR.

Usvojena politika održivog razvoja. Grupa Triglav usvojila je i Politiku održivog razvoja s ciljem ostvarivanja strateških ambicija održivosti u četiri ključna područja Grupe – u obje osnovne djelatnosti, poslovnim procesma, odnosima sa akcijama i korporativnom upravljanju.

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav (u milionima EUR)

1-3 2023 1-3 2022 Indeks

1-3 2023/
1-3 2022

Ukupni obim poslovanja 484.6 442.9 109
Ukupni prihodi 350.4 313.8 112
Rezultat iz poslova osiguranja 19.1 32.3 59
Rezultat iz ulaganja 25.5 -28.7
Finansijski rezultat iz ugovora o osiguranju -20.5 31.7
Bruto operativni troškovi 98.8 87.5 113
Poslovni rezultat prije oporezivanja 18.5 29.5 63
Neto poslovni rezultat 16.1 26.3 61
Ostala sveobuhvatna dobit 8.1 -13.2
  31. 3. 2023 31. 12. 2022 31. 3. 2023/
31. 12. 2022
Bilans stanja 4.014.1 3.912.0 103
Kapital 923.9 899.5 103
Ugovorna marža usluge 191.1 185.3 103
Broj zaposlenih 5.302 5.306 100

Objašnjenje u vezi sa metodološkim pristupom (MSRP 17): Počevši od 2023. godine, prešli smo na upotrebu računovodstvenih standarda MSRP 9 i MSRP 17, što se ogleda i u promjeni obračuna nekih pokazatelja uspješnosti poslovanja za prvo tromjesječje 2023. godine. U objavljivanju prikazujemo podatke u skladu sa novim standardima, čak i za uporedni period prethodne godine. Prelaskom na MSRP 17 na rezultat utiču, između ostalog, način priznavanja ugovora o osiguranju, upotrijebljena visina prilagođavanja za rizik sa uticajem na gubitak štetnih ugovora, visina rezervacijaa za masovne odštetne zahtjeve i pristup koji se koristi u pogledu troškova rješavanja odštetnih zahtjeva.

Informacije se zasnivaju na nerevidiranim podacima o poslovanju  GrupeTriglav u prvom tromjesječju 2023. godine na osnovu računovodstvenih standarda MSRP 9 i MSRP 17, kao i na uporedivim podacima iz prethodnog istog perioda. Podaci ne sadrže isključivanje međusobnih transakcija, osim podataka o cjelokupnom obimu poslovanja. Izraženi indeksi ili promjene vrijednosti izražavaju poređenje u odnosu na prvo tromjesječje 2022. godine, osim ako nije drugačije navedeno. Objašnjenja novih finansijskih kategorija i objašnjenja metodoloških pristupa nalaze se na kraju izvještaja.

Rječnik pojmova:

Ukupni obim poslovanja. Vrijednost uključuje obračunate bruto premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja, ostale prihode od osiguranja i ostale prihode. Podatak uzima u obzir eliminaciju međusobnih transakcija.

Ugovorna marža usluge (CSM – contractual service margin). Pokriva neostvarenu dobit koju preduzeće očekuje da će ostvariti iz naslova ugovora o osiguranju. Izračunava se na osnovu očekivanih budućih novčanih tokova (priliva i odliva), uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca i prilagođavanja za rizike.

Kombinovani odnos imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Izračun odnosa prema MSRP 17 je promijenjen u odnosu na izračun prema MSRP 4, u nastavku je prikazan izračun odnosa gubitka i rashoda.

Odnos gubitka = (Rashodi osiguranja (štete, promjena u FCF, promjene u korekciji iskustva, gubitak štetnih ugovora, alokacija na štetne ugovore) – rezultat reosiguranja) / Prihodi od usluga osiguranja.

Odnos rashoda = (Rashodi osiguranja – troškovi pribavljanja osiguranja, ostali troškovi) / Prihodi od usluga osiguranja.

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav je vodeća slovenska klasična osiguravajuća kuća i matično društvo Grupe Triglav. Sastoji se od mreže od 12 regionalnih jedinica i više od 50 predstavništava sa preko 650 zastupnika u osiguranju širom Slovenije. Ponuda uključuje sve vrste ličnih i imovinskih osiguranja, kao što su osiguranje imovine i imovinskih interesa, osiguranje automobila, poljoprivrede, transporta, osiguranje potraživanja i osiguranje odmora i putovanja. Kompletna ponuda ličnih osiguranja sastoji se od svih oblika životnog, rentnog, penzijskog, osiguranja od nesreće i zdravstvenih osiguranja.

Grupa Triglav

Grupa Triglav sa svojim znanjem, iskustvom i finansijskom snagom već više od 120 godina opravdava povjerenje stranaka i drugih učesnika. Njena misija je da stvara sigurniju budućnost. To je najveća osiguravajuća i finansijska grupa u Adria regiji i jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u šest država i na sedam tržišta i šire u međunarodnom smislu kroz partnersko povezivanje sa društvima za posredovanje, zastupanje i reosiguranje. Ključni stubovi njenog poslovanja su osiguranje i upravljanje imovinom. Zapošljava preko 5.300 ljudi. Triglav grupa zadržava čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja, što potvrđuju i visoke ocjene kreditnog rejtinga »A«, od strane dviju priznatih kreditnih agencija. Glavne vrijednosti društva su odzivnost, jednostavnost i pouzdanost. Njena vizija je postaviti standard za izvanredno korisničko iskustvo – bilo kada i bilo gdje. Sa održivom orijentacijom poslovanja razvojno je orijentisano okruženje za zaposlene, povezana sa partnerima i stabilna, sigurna i isplativa investicija za investitore.

Check Also

Erdogan pozvao Muska da izgradi fabriku Tesle u Turskoj

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je izvršnog direktora Tesle Elona Muska da izgradi fabriku …

Leave a Reply

Your email address will not be published.