Crnogorska plovidba mora da vrati državi 15 miliona eura

Crnogorska plovidba dužna je da vrati u državni bu džet neusklađenu državnu pomoć koju je dobila od 2018. do 2021. godine od Vlade, odnosno da vrati novac koji je država dala kineskoj Eksim banci za otplatu rata za kredit za kupovinu dva broda. To je naložila Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) koja je donijela rješenje nakon završenog ispitnog postupka koji je pokrenulau decembru 2020. godine. U rješenju nije precizirano o kolikom iznosu je riječ, već to treba da utvrdi Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI).

U rješenju je navedeno da je u 2018. godini plaćeno 4,9 mi liona eura Eksim banci, a godinu kasnije 4,8 miliona. Prema dostupnim podacima, u 2020. godini plaćeno je oko 4.5 miliona eura,kao i u 2021. godini. To je ukupno oko 14,5 miliona eura, koje Crnogorska plovidba, koja je u većnskom državnom vlasništvu, treba da vrati državi. Sa kamatamataj iznos je oko 15 miliona eura.

Od 2018. do 2020. godine rate su plaćane nakon dopisa i zahjeva CG plovidbe i tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva, dok su 2021. godine Kinezi skinuli sredstva u iznosu od 4.5 miliona sa iznosa garancije. Vlada je 2010. godine izdala garancije CG plovidbi za kupovinu dva broda u iznosu kredita od oko 47,4 miliona dolara. U 2022. godini, prema pisanjima medija, CG plovidba je platila dvije rate Eksim banci. Rate za kredit plaćaju u januaru i julu. Na če lu Ministarstva pomorstva od 2018. do kraja 2020. godine bio je Osman Nurković, dok je na čelu MKI od tada do aprila 2022. godine bio Mladen Bojanić.

Agencija je utvrdila da je državna pomoć dodijeljena u momentu kada je izdata državna garancija, odnosno kada su od strane države plaćane dospjele, a neizmirene obaveze CG plovidbe prema povjeriocu, kineskoj Eksim banci, po osnovu kredita.

AZK, osim što jeutvrdila da je državna pomoć nezakonito dodijeljena, naložila je MKI, na čijem čelu je Ervin Ibrahimović, da bez odlaganja, a najkasnijeu roku od četiri mjeseca od dana prijema rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj sredstava neusklađene državne pomoći. Rješenje je izdato polovinom avgusta, što znači da MKI ima rok do polovine decembra da preduzme mjere.

-Crnogorska plovidba dužna je da vrati neusklađenu državnu pomoć na koju se obračunava kamata za period od dodjele pomoći do dana donošenja ovog rješenja o povraćaju i plaća zatezna kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata pišeurješenju kojeje potpisao predsjednik savjeta Agencije Dragan Damjanović.

Agencija je naložila MKI da utvrdi sve iznose neusklađene pomoći dodijeljene davanjem državne garancije, kao i otplate dospjelih a neizmirenih rata u vezi sa kreditnim aranžmanom koji se odnosi na brodove u v l asništvu Crnogorske plovidbe, te da sačini i dostavi Agenciji plan povraćaja sa mjerama i rokovima za njegovu realizaciju ili obavještenje o preduzetim mjerama za povraćaj.

Lani je u januaru bilo problema u vezi sa isplatom rata za kredit Crnogorske i Barske plovidbe, kada je prijetio pad garancija od oko 55 miliona eura za kredite Crnogorske i Barske plovidbe, jer država nije imala zakonsku mogućnost da plati rate umjesto državnih preduzeća.
Na kraju su Kinezi povukli samo dio garancije u iznosu rata, a nakon toga je pokrenuta procedura za povraćaj novca od strane preduzeća. U 2018, 2019. i 2020. godini novac je isplaćivan nakon dopisa resornog ministarstva i CG plovidbe. Novac je isplaćivalo Ministarstvo finansija.

Kredit je uzet za kupovinu brodova “21. maj i “Kotor.

Dan je ranije pisao da je Agencija donijela rješenja da je pomoć data Montenegroerlajnzu i Barskoj plovidbi takođe neusklađena i da treba da je vrate u budžet. Riječ je o ukupnoj sumi od oko 14 miliona eura.

Pomoć data bez plana reorganizacije, suprotno smjernicama

Agencija je u rješenju navela da 6i Crnogorskoj plovidbi bez intervencije države bio siguran prestanak poslovanja u kratkoročnom ili dugoročnom periodu, pa se smatra društvom u poteškoćama u skladu sa smjernicama i jedino 6i moglo da primi pomoć u skladu sa smjernicama. Smjernice podrazumijevaju plan restrukturiranja, koji, međutim, nije dostavljen Agenciji na ocjene, što znači da mjere nisu usklađene sa unutrašnjim tržištem i moraju biti predmet povraćaja.

Ukratko, garancije koje su izdate 2010. godine predstavljaju državnu pomoć i date su bez plana reorganizacije, odnosno nisu usklađene. Svaka rata koja je isplaćena iz budžeta predstavlja državnu pomoć.

Na usmenim rasprava, predstavnici CG plovidbe su na pitanje koji je pravni osnov za prenos 4,9 i 4,8 miliona eura u 2018. i 2019. godini, govorili, kako piše u rješenju, da je u pitanju državna kompanija za koju postoji izdata državna garancija, te da bi samim tim bila ugrožena ne samo kompanija nego i država.

Izvor: Dan

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.