Nezavisni revizor dao nekvalifikovano pozitivno mišljenje na izvještaj Komisije za tržište kapitala

Nezavisni revizor je dao nekvalifikovano pozitivno mišljenje na izvještaj Komisije za tržište kapitala za 2021. godinu, ističući da priloženi finansijski izvještaj komisije u svim značajnim aspektima prikazuje fer i istinito finansijski položaj na dan 31.12.2021. godine, njegovu finansijsku uspješnost, te novčane tokove za godinu koja se završava na ovaj datum u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

“Na poziciji prihoda, u iznosu od 926.206 eura, iskazani su prihodi po osnovu naknada koje je komisija tokom 2021. godine naplaćivala za obavljanje poslova iz njene nadležnosti. Po tom osnovu naplaćene su naknade po osnovu emisije hartija od vrijednosti 370.083, kontinuiranog nadzora i kontrole poslovanja zatvorenih investicionih fondova 39.789 eura, otvorenih investicionih fondova 31.826, kontinuiranog nadzora i kontrole poslovanja dobrovoljnih penzionih i zajedničkih fondova, te društava za upravljanje investicionim fondovima u ukupnom iznosu od 33.193 eura, prihoda po osnovu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata, kastodi banaka i banaka depozitara u ukupnom iznosu od 269.750 eura, prihoda u ukupnom iznosu od 59.715 po osnovi povraćaja novca, davanja saglasnosti, mišljenja ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 121.850 eura”, stoji u izvještaju.

Na poziciji bilansa, sa stanjem na dan 1.1.2020. godine iskazana su rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih, po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju, izvršena najvećim dijelom shodno odluci o usvajanju procjene rezervisanja za naknade javnih funkcionera u Komisiji za hartije od vrijednosti.

“U predmetnoj odluci navedeno je da po međunarodnim standardima za mala pravna lica (SME) ne postoji obaveza rezervisanja po MRS 19, izvršili smo ukidanje postojećeg rezervisanja u korist prihoda. Stanje rezervisanja od 1.800 eura odnosi se na obavezu za isplatu otpremnine za odlazak u penziju člana komisije, koje će biti isplaćeno 2018. godine. Međutim, MRS za mala i srednja preduzeća nisu prevedeni u Crnoj Gori, niti objavljeni od strane nadležnog organa. Imajući u vidu navedeno komisija je bila u obavezi da izvrši rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju”, piše u izvještaju.

Kada je riječ o rashodima, iznosili su 672.464, na troškove materijala utrošeno je 31.109 eura, na troškove zaposlenih 413.033, amortizacije 43.890, a ostali su iznosili 184.432.

“Troškovi zarade i naknade zarade bruto iznosili su 352.272, troškovi poreza i doprinosa 35.013, troškovi ugovora o djelu 24.263, odnosno ukupno 411.548 eura. Ostali lični rashodi i naknade bili su 1.485, što je zbirno 413.033”, navodi se u izvještaju nezavisnog revizora.

Neraspoređena sredstva 403.423 eura

Stalna imovina komisije procijenjena je na 1.235.833, odnosno nekretnine, postrojenja i oprema. Obrtna imovina iznosila je 544.362 eura, od čega se 302.939 eura odnosilo na potraživanja od kupaca, gotovina 212.330 eura, unaprijed plaćeni troškovi 26.300 eura, dok je ostala obrtna imovina iznosila 2.793 eura. Zbirno, aktiva je iznosila 1.780.195 eura. Ukupna pasiva iznosila je 1.780.195 eura, od čega 1.728.038 eura kapitala rezerve, državni kapital 954.435 eura, revalorizaciona sredstva 370.180 eura i neraspoređeni dobitak 403.423 eura, navodi se u revizorskom izvještaju.

Izvor: Dan

Check Also

Ekonomskim povezivanjem regiona do kredibilnih investitora

Region Zapadnog Balkana samo kroz ekonomsko povezivanje može biti privlačan za ozbiljniji broj kredibilnih investitora …

One comment

  1. Uždijte i to mišljenje i tu komisiju… Toliko je to izvještaj nesposobnih…

Leave a Reply

Your email address will not be published.