Uskoro i kod nas upravni i nadzorni odbori u bankama

Centralna banka (CBCG) je spremna za početak primjene novog zakonskog okvira, koji stupa na snagu od 1. januara naredne godine. Trenutno je u toku sprovođenje procedure za izbor i imenovanje novih članova organa upravljanja kreditnih institucija, dok banke intenzivno sprovode neophodne pripreme za primjenu nove regulative, saopšteno je Pobjedi u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Od početka naredne godine počeće da važe zakoni o kreditnim institucijama i o sanaciji kreditnih institucija, čija je primjena prethodno odložena za godinu, jer banke zbog pandemije nijesu mogle uskladiti poslovanje sa ovim propisima. U susret njihovoj primjeni CBCG je krajem 2020. i tokom 2021. usvojila predviđene podzakonske akte, čime je uspostavljen novi regulatorni okvir za poslovanje banaka.

– CBCG je u zakonskom roku usvojila podzakonsku regulativu koja se odnosi na primjenu Zakona o sanaciji kreditnih institucija. Prije usvajanja, regulativa je bila poslata Udruženju banaka, kako bi se sve banke mogle izjasniti o njoj. Dodatno, CBCG je u internim aktima razvila metodologije, priručnike i procedure za primjenu zakona, usklađene sa regulativom i smjernicama EU – kazali su u CBCG.

Dvodomno upravljanje

Jedna od ključnih novina Zakona o kreditnim institucijama je uvođenje dvodomnog sistema upravljanja. Organ upravljanja u bankama do sada je bio odbor direktora, uz najmanje dva izvršna direktora koji su rukovodili poslovanjem na dnevnom nivou. Novim zakonom biće razdvojene funkcije upravljanja i nadzora, pa će biti formirani upravni i nadzorni odbor.

– Novim zakonom uvode se jasna načela i standardi koji se primjenjuju na aranžmane korporativnog upravljanja i mehanizme u bankama, koji se odnose na sastav odbora, njihovo funkcionisanje i ulogu u nadzoru rizika i strategija sa ciljem povećanja efikasnosti nadzora. Unapređuje se i status i nezavisnost funkcije upravljanja rizicima. Članovi odbora će imati eksplicitnu ulogu u praćenju aranžmana upravljanja rizicima u bankama, čime se utiče na ograničenje prevelikog izlaganja riziku pojedinačnih banaka i, u krajnjem, akumulacije prekomjerne izloženosti u finansijskom sistemu – pojasnili su u CBCG.

Uvodi se načelo proporcionalnosti, kojim će se uzeti u obzir veličina i složenost aktivnosti pojedine banke, kao i različiti modeli korporativnog upravljanja, te načelo raznolikosti u sastavu odbora što će obezbijediti širi spektar stavova i mišljenja.

Ovaj zakon će, ukazuju u CBCG, obezbijediti i jačanje kapitalnih zahtjeva za banke, te bolje interno upravljanje rizicima, posebno u dijelu praćenja likvidnosti na duže rokove i ispunjenosti minimalnih zahtjeva za likvidnošću. Biće uspostavljen limit pozajmljivanja kao zaštita od prekomjernog zaduživanja banaka, dok će se povećati izvori sredstava za poslovne aktivnosti banaka koje imaju za cilj veću kreditnu aktivnost.

– Uvođenjem navedenih instrumenata djelovaće se na pojedinačnu banku i tako uticati na stabilnost bankarskog sektora kao najvažnijeg segmenta finansijskog sistema u Crnoj Gori, odnosno doprinijeti stabilnosti cjelokupnog finansijskog sistema kao cjeline. Takođe, novim Zakonom o kreditnim institucijama, kao i nizom usvojenih podzakonskih akata, stvoren je regulatorni okvir koji je potpuno usklađen sa EU propisima, čime se unapređuje zaštita i funkcionisanje bankarskog sektora u Crnoj Gori, a samim tim pozitivno se utiče na povećanje poslovnih aktivnosti banaka, ali i bolju zaštitu deponenata – tvrde u CBCG.

Nova ovlašćenja

Zakon o sanaciji kreditnih institucija, s druge strane, daje CBCG ovlašćenja za primjenu mjera i instrumenata koji su potrebni za stabilizaciju banaka sa poteškoćama u poslovanju.

– Ciljevi sanacije kreditne institucije su obezbjeđivanje kontinuiteta najvažnijih funkcija, izbjegavanje značajnog negativnog uticaja na stabilnost finansijskog sistema, zaštita budžetskih i drugih javnih sredstava putem svođenja na najmanju moguću mjeru korišćenja vanredne javne finansijske pomoći, zaštita deponenata koji imaju garantovane depozite, kao i zaštita novčanih sredstava i druge imovine klijenata – pojasnili su u CBCG.

Da bi CBCG mogla primijeniti mjere i instrumente u skladu sa ovim zakonom, banke će morati da u internim procedurama i dokumentima na adekvatan način obuhvate proces planiranja i potencijalnog izvršenja sanacije.

– To znači da će CBCG i banke u kontinuitetu sagledavati adekvatnost svih internih akata i planova banaka koji imaju ulogu u sanaciji, u cilju najbrže i najefikasnije primjene strategije CBCG u pogledu mjera i instrumenata sanacije – zaključili su u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Tranzicija najveći izazov

Na pitanje koji su najveći izazovi sa kojima se banke suočavaju u pripremi za primjenu novih zakona, u CBCG su odgovorili da se najviše nedoumica odnosi na tranziciju sa postojećeg na novi zakonski okvir.

– Banke su od početka uključene u ovaj projekat, pa smo i u toku perioda značajno otežanih uslova poslovanja uzrokovanih epidemijom, redovno komunicirali sa njima u vezi sa usklađivanjem sa novom zakonskom i podzakonskom regulativom.

S obzirom na to da je novi okvir u potpunosti izrađen po ugledu na važeću evropsku regulativu, i da podrazumijeva detaljnije uređenje pojedinih segmenata, ali i uvođenje novih instituta u bankarsko poslovanje, najviše nedoumica se odnosi na tranziciju sa postojećeg na novi okvir – naveli su u CBCG, ističući da su otvoreni za konsultacije sa bankama kako bi im pomogli u rješavanju potencijalnih nedoumica u vezi sa primjenom regulatornih rješenja.

Izvor: Pobjeda.me

Check Also

Integrator pružio drugačiji ugao gledanja na krizu sajber bezbjednosti zemalja regiona

Konferencija Integrator je ponovo dokazala svoju svrsishodnost, aktuelnost i informativni karakter, istakli su iz grupacije …

Leave a Reply

Your email address will not be published.