U januaru penzije uvećane za 0,9 odsto

Nacrt budžeta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), koji je upravni odbor usvojio u avgustu 2020. godine, stavljen je van snage rješenjem o privremenom finansiranju Ministarstva finansija, nakon čega je pripremljen novi predlog budžeta za Fond shodno novog programskoj strukturi koja je usaglašena sa resornim ministarstvom, kazala je Danu direktor Fonda PIO Jadranka Milošević. Budžet je u avgustu bio projektovan na 457,15 miliona eura.

Za koliko su uvećane penzije u ovoj godini? Možete li nam na primjeru prosječne penzije precizirati rast penzija u ovoj godini u procentima i u eurima?

Milošević: Usklađivanje penzija i vrijednost penzije za jedan lični bod vrši se jednom godišnje, od 1. januara tekuće godine, a u januaru 2021. godine izvršeno je uvećanje penzija za 0,9 odsto. Važno je napomenuti da se, shodno Zakonu o PIO u slučaju negativne vrijednosti izračunatog usklađivanja ne vrši umanjenje penzija, već se iznos penzija zadržava na postojećem nivou, u cilju zaštite materijalnog položaja penzionera. Podatke o visini parametara koji su bitni za usklađivanje penzija objavljuje Monstat. Ukoliko iz objavljenih podataka Monstata proizađe zakonska obaveza usklađivanja penzija, Upravni odbor Fonda PIO u najkraćem roku donosi odgovarajući set odluka.

Koliko su u 2021. godini do sada iznosili prihodi i rashodi Fonda PIO i koliki je bio deficit za dva i po mjeseca?

Milošević: Imajući u vidu da se finansiranje Fonda obavlja u posebnim uslovima privremenog finansiranja, kao i da nije usvojen budžet za 2021. godinu, nije moguće vršiti kvalitetne analize finansijskih pokazatelja o poslovanju ove institucije. Ipak, važno je napomenuti da Fond blagovremeno izvršava sve zakonske obaveze po osnovu utvrđenih prava iz PIO, te da je nivo deficita za prva dva mjeseca tekuće godine isti u odnosu na uporeni period prethodne godine.

Koliko trenutno ima penzionera i koliko iznosi prosječna penzija, a koliko minimalna penzija?

Milošević: Prema statističkim podacima za februar, Fond PIO isplaćuje prava za ukupno 129.314 korisnika iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su to pravo ostvarili shodno Zakonu o PIO ili primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Navedeni broj obuhvata 119.604 korisnika prava u Crnoj Gori i 9.710 korisnika u inostranstvu.

Što se tiče iznosa prosječne penzije u Crnoj Gori, ona je, prema podacima koji se odnose na isplatu za februar 2021. godine, iznosila 293,55 eura. Iznos najniže penzije propisan je Zakonom o PIO na način da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5. Shodno navedenom, najniža penzija u Crnoj Gori na današnji dan iznosi 147,08 eura.

U poslednje vrijeme bilo je dosta priče o Vašem izboru na mjesto direktora Fonda PIO. Da li je i ko provjeravao konkurs za izbor i šta je na kraju utvrđeno?

Milošević: Složiću se sa Vama u konstataciji, a kao odgovorna osoba koja profesionalno obavlja svoj posao, i ima pravo na subjektivnost, predočiću crnogorskoj javnosti činjenično stanje.

Javni konkurs za imenovanje direktora Fonda PIO objavljen je i sproveden u skaldu sa svim zakonom propisanim procedurama. Cjelokupan proces je sproveden na zakonom propisan način.

U cilju potvrde zakonitosti sprovedenog postupka i zaštite Fonda PIO kao institucije, Fond je kod ministra rada i socijalnog staranja inicirao zatvaranje navedenog pitanja. S tim u vezi, Ministarstvo rada i socijalnog staranja zvanično je iniciralo inspekcijski pregled Fonda PIO, po predmetu nadzora koji se odnosio na javni konkurs za izbor direktora.

Odjeljenje upravne inspekcije Ministarstva javne uprave je 2. decembra 2020. godine izvršilo inspekciju i nakon iste konstatovalo da nema utvrđenih nepravilnosti. Takođe, Odjeljenje upravne inspekcije Ministarstva javne uprave pokrenulo je i izvršilo 16.2.2021. godine vanredni inspekcijski pregled Fonda PIO, po službenoj dužnosti, povodom inicijative Generalnog sekretarijata Vlade. U Inicijativi je traženo vršenje inspekcijskog nadzora u odnosu na postupak zapošljavanja u državnim organima, za period tri mjeseca prije i tri mjeseca nakon održavanja parlamentarnih izbora 2020. godine. Predmetnim inspekcijskim pregledom bio je obuhvaćen i postupak za izbor direktora Fonda PIO, kojom prilikom je konstatovano da je za navedeno radno mjesto u ranijem periodu izvršen inspekcijski nadzor, kojim-je konstatovano da nijesu utvrđene nepravilnosti.

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.