Lovćen banka zapošljava: Rukovodilac Odjeljenja kontrole kreditnog rizika

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.  

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:

 Rukovodilac Odjeljenja kontrole kreditnog rizika – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Izvršava naloge neposrednog rukovodioca i obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti u skladu sa zakonom, propisima, utvrđenim procedurama, aktima i odlukama organa Banke;
 • Odgovoran je za stručnost, kvalitet, ažurnost i blagovremeno izvršenje poslova iz svoje nadležnosti;
 • Izrađuje i daje predloge nadležnom rukovodiocu za definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata za upravljanje rizičnim plasmanima koji mogu nastati u poslovanju Banke sa klijentima i obezbeđuje implementaciju u okviru svojih nadležnost;
 • Blagovremeno i redovno izvještava neposrednog nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja;
 • Izrađuje izvještaje i stara se o redovnom izvještavanju o plasmanima na nivou Banke;
 • Izrađuje izvještaj o izloženosti kreditnom riziku na nivou kreditnog portfolija;
 • Vrši analize kreditnog portfolija po različitim osnovama;
 • Analizira, predlaže i vrši monitoring nad uspostavljenim limitima kreditnog rizika na nivou pojedinačnog plasmana i cjelokupnog portfolija;
 • Učestvuje u izradi sistema ranog upozorenja u cilju održavanja ciljanog stepena kvaliteta kreditnog portfolija;
 • Izrađuje stresna testiranja kreditnog rizika;
 • Učestvuje na procesu izrade ICAAP-a u dijelu kredinog rizika, rezidualnog rizika i rizika koncentracije;
 • Izrađuje izvještaje za potrebe obračuna adekvatnosti kapitala;
 • Izrađuje izveštaje i stara se o redovnom izvještavanju o izloženosti kreditnom riziku u poslovanju sa pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, kao i kreditnom riziku portfolija na nivou Banke;
 • Po nalogu nadređenog učestvuje u kontroli i ocjenjuje stepen podrške koju IT sistem pruža upravljanju rizicima, a posebno sa stanovišta obuhvata i tačnosti podataka koji se obezbjeđuju iz osnovnog IT sistema za podršku poslovanja Banke;
 • Aktivno radi na unaprjeđenju IT podrške upravljanju rizicima i većem stepenu automatizacije procesa izvještavanja;
 • Vrši monitoring i izvještava o izloženosti riziku zaštite životne sredine i socijalne zaštite na nivou kreditnog portfolija u skladu sa internim aktima koji regulišu  ovo područje;
 • Sarađuje sa drugim organizacionim djelovima u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg izvršenja poslova u okviru svojih nadležnost;
 • Obavlja ostale aktivnosti u skladu sa politikama, procedurama i ostalim internim aktima Banke u vezi sa upravljanjem kreditnim rizikom na nivou Banke;
 • Po nalogu neposrednog nadležnog rukovodioca izvršava poslove na mjerenju, procjenjivanju, ublažavanju, praćenju i izvještavanju o upravljanju drugim rizicima kojima je Banka izložena;
 • Izvršava i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog  rukovodioca.

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS- fakultet ekonomskog ili pravnog usmjerenja
 • Potrebno iskustvo rada u Banci na istim poslovima od minimum 24 mjeseca
 • Znanja i vještine iz oblasti upravljanja rizicima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno znanje jednog stranog jezika
 • Poželjno znanje rada u Pexim aplikaciji

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 11. marta 2021. godine.

Check Also

U Montenegro erlajnsu otvoren predstečajni postupak

U kompanijama “Montenegro erlajns” uveden je predstečajni postupak, dok je ročište, na kojem će se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *