Odgovori na najčešće postavljana pitanja o elektronskoj fiskalizaciji

Na internet stranici Poreske uprave objavljene su Funkcionalna i Tehnička specifikacija, kao i Često postavljana pitanja, za potrebe sprovođenja projekta elektronske fiskalizacije, saopšteno je danas iz te institucije.

“U cilju obezbjeđivanja tehničkih preduslova za sprovođenje fiskalnog servisa krozu projekat Elektronske fiskalizacije, Poreska uprava objavljuje Tehničku i Funkcionalnu specifikaciju za krajnje korisnike, koje će omogućiti poreskim obveznicima da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o izvršenom prometu, shodno Zakonu o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, čija će primjena početi od 1. januara 2021. godine”, navode u PUCG.

Navedena dokumenta možete naći na ovom linku: http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232795/Objavljene-Funkcionalna-i-Tehnicka-specifikacija-za-projekat-elektronske-fiskalizacije.html.

U cilju blagovremene i lakše pripreme za sprovođenje projekta elektronske fiskalizacije, na sajtu (http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/232797/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-cesto-postavljana-pitanja.html) se može naći i set često postavljanih pitanja, koja će, kako kažu u Poreskoj upravi, na nedjeljnoj osnovi biti dopunjavana, radi edukacije i informsanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa.

U nastavku možete pročitati odgovore na ta pitanja.

Da li će sistemi za izdavanje faktura morati biti uvezani sa sistemom u Poreske uprave, budući da se bavimo pružanjem usluga u razvoju softvera?

Shodno članu 1 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga postupak fiskalizacije odnosi se na gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje u prometu proizvoda i usluga, što znači da, kao što će poreske registar kase koje postoje kod gotovinskog plaćanja izvršenog prometa biti povezane sa serverom Poreske uprave, tako i sistemi za izdavanje faktura kod bezgotovinskog plaćanja moraju ispuniti preduslove za slanje XML poruka o transakcijima shodno Zakonu, podzakonskim aktima, te funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji koje prate projekat.

Da li razmišljate da napravite mailing listu gde bi nam slali svu novu dokumentaciju vezanu za projekat fiskalizacije ili obaveštenje kad šta bude objavljeno na portalu? Kad će početi registracija IT kompanija zainteresovanih za implementaciju?

Poreska uprava sva važna obavještenja i dokumentaciju u vezi sa projektom elektronske fiskalizacije objavljuje na svojoj internet stranici.

Detaljna upustva za izradu softverskih rješenja, datum početka testiranja softverskih rješanja, te procedure za prijavu proizvođača, održavaoca programskog rješenja kao i samog softvera biće dostupni blagovremeno na istom mjestu.

Treba naglasiti da će nakon objavljivanja funkcionalne i tehničke specifikacije Poreska uprava organizovati sastanke sa predstavnicima IT zajednice, kao i sa asocijacijama privrednika u Crnoj Gori, kako bi se kroz direktan dijalog otklonile sve nedoumice vezane za implementaciju projekta sa tehničkog i legislativnog aspekta.

Kada možemo dobiti verziju dokumentacije vezane za projekat elektronske fiskalizacije na engleskom jeziku?

Finalne verzije tehničke i funkcionalne specifikacije biće objavljene na internet stranici Poreske uprave početkom septembra, a ovi dokumenti biće dostupni i na engleskom jeziku.

Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?

Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave.

Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagodite shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi.

Da li će preduzetnici, u konkretnom slučaju taksisti koji nemaju više od jednog auta, biti u obavezi da uvedu elektronsku fiskalizaciju, ili se ova obaveza odnosi samo na firme?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Dakle, i fizička lica koja se bave prometom proizvoda i usluga, u konkretnom slučaju – preduzetnici koji obavljaju djelatnost taksi prevoza, dužna su obezbijedti preduslove za sprovođenje elektronske fiskalizacije.

Da li su i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava u obavezi da od 01.01.2021.godine budu u sistemu elektronske fiskalizacije ukoliko smo registrovani kao Društvo doo čiji je osnivač lokalna samouprava?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u članu 4 propisuje da su obveznici fiskalizacije:

1) fizička lica koja su obveznici poreza na dohodak i obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

2) pravna lica koja su obveznici poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koja su obveznici izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;

3) poreski obveznici koji ostvaruju promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nijesu u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Dakle, i društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač lokalna samouprava jesu obveznik fiskalizacije, imajući u vidu da ista predstavljaju obveznike poreza na dobit, kao i obveznike izdavanja računa/faktura.

Kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?

Knjižna odobrenja se evidentiraju se kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uređaj?

Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa.

Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?

Za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

U slučaju prekida internet veze da li će se računi koji se izdaju bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i koji budu evidentirani u knjizi računa koju treba da ovjeri Poreska uprava fizički nositi na ovjeru?

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u poglavlju V. – Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa (Članovi 17-22) propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu, a isti će biti naknadno fiskalizovani, pri čemu se detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

Check Also

Mastercard i PayPal omogućili Instant Transfer na osam evropskih tržišta

Nakon uspješnog lansiranja u SAD-u i Singapuru, Mastercard i PayPal proširuju dostupnost svoje Instant Transfer …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *