Lovćen banka zapošljava Direktora sektora poslovanja sa pravnim licima

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Direktora sektora poslovanja sa pravnim licima – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Sprovodi definisane strategije Banke, a u okviru nadleženosti delegiranih od strane Izvršnog direktora za kreditiranje privrede;
 • Organizuje, koordinira i rukovodi radom zaposlenih u Sektoru tako da se poslovi obavljaju u skladu sa utvrđenom strategijom poslovanja sa privredom, procedurama, aktima i odlukama organa Banke i zakonskim propisima, a u cilju postizanja poslovnih ciljeva Banke;
 • Odgovoran za rezultate poslovanja Banke u dijelu poslova sa privredom;
 • Upravlja odnosima s ovom grupom klijenata;
 • Dizajniranje bankarskih rješenja (paketa proizvoda) koja odgovaraju potrebama postojećih i novih klijenata;
 • Organizuje, kontroliše, usmjerava i koordinira poslove odobravanja i korišćenja  plasmana,  monitoringa poslovanja klijenata, plasmana u korišćenju i kolaterala i poslove na formiranju i praćenju kreditnog portfolia Sektora;
 • Analizira rad Sektora kreditiranje privrede i predlaže donošenje odgovarajućih procedura ili odluka u cilju bolje organizacije rada Sektora, sprečavanja ili otklanjanja rizika u poslovanju i smanjenja troškova;
 • Upravlja aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
 • Učestvuje u pripremi i razmatranju predloga za odobravanje  plasmana i sarađuje sa drugim organizacionim djelovima Banke u cilju jedinstvenog obavljanja poslova obrade  zahtjeva klijenata;
 • Prati kreditni portfolio i ažuriranje klasifikacije klijenata sa aspekta rizika, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i  analizira interne i eksterne izveštaje i knjigovodstvene promene po poslovima nastalim u Sektoru;
 • Identifikuje, organizuje i koordinira poslove vezane za praćenje  potencijalno rizičnih plasmana, plasmana sa identifikovanim nivoom rizika i rizičnih plasmana i prati sprovođenje procedura i postupaka u procesu upravljanja  takvim plasmanima;
 • Organizuje praćenje i izradu izveštaja o plasmanima obezbeđenih odgovarajućim instrumentima obezbeđenja;
 • Radi sa internim i eksternim kontrolnim i revizorskim organima u procesu vršenja kontrole i revizije poslovanja Banke;
 • Učestvuje u izradi internih akata, procedura i pravila poslovne politike Banke;
 • Upravlja poslovnom mrežom Banke u dijelu poslovanja sa pravnim licima kao i svim aktivnostima usmjerenim ka unaprijeđenju poslovanja sa ovom kategorijom klijenata;
 • Planira, organizuje i vrši nadzor ostvarenja poslovnih aktivnosti u prodajnoj mreži kao i  poslovnih i finansijskih planova prodaje uz savjetovanje i nadzor izvršnog direktora te savjetovanje i komunikaciju sa ostalim organizacionim jedinicama;
 • Upravljanje aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
 • Upravljanje komercijalnim aktivnostima Banke usmjerenim prema pravnim licima i plasiranjem proizvoda i usluga Banke ovoj kategoriji klijenata;
 • Postavlja godišnje ciljeve poslovanja sa privredom na osnovu Poslovnog plana Banke i dostavlja poslovnoj mreži na realizaciju;
 • Upravlja prodajom za ovu grupu klijenata putem poslovne mreže i kanala distribucije;
 • Inicira i predlaže aktivnosti i mjere za povećanje prihoda i tržišne pozicije Banke na području prodaje proizvoda pravnim licima i konstantno obavlja posjete i akviziciju ove grupe klijenata;
 • Uspostavlja i održava saradnju i komunikaciju sa direktorom poslovne mreže u procesu planiranja i sprovođenja komercijalnih kampanja i prodaje proizvoda;
 • Učestvuje u izradi završnog predloga i obrazlaganju predloga odluka za kredite, garancije, akreditive i druge platne instrumente;
 • Vrši monitoring kvaliteta kreditnog portfolija i razvija sistem ranog upozorenja;
 • Nadzire kvalitet naplate;
 • Aktivno analizira rizike koji proizlaze iz poslovanja sa ovom grupom klijenata;
 • U saradnji sa Sektorom za upravljanje rizicima, preduzima odgovarajuće mjere za identifikaciju i mjerenje rizika;
 • Definiše i određuje ključne indikatore poslovanja za zaposlene u Sektoru u skladu sa Poslovnim planom Banke;
 • Razvija sistem procjene učinka, motivisanja i nagrađivanja zaposlenih i dostavlja ih izvršnom direktoru za kreditiranje privrede;
 • Prati rad zaposlenih u Sektoru  kako bi se obezbijedila odgovarajuća obuka; u saradnji sa službom za upravljanje ljudskim resursima razvija godišnji plan obuke u cilju povećanja profitabilnosti;
 • Sprovodi interne kontrole u okviru svog organizacionog dijela u skladu sa internim aktima.

Potrebna znanja i vještine:

 • Stručna sprema: VSS
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru
 • Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na računaru
 • Prodajne i komunikacione vještine

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 12.06.2020. godine.

Napomena:  obavezno je radno iskustvo u Banci i radu sa SME klijentima.

 

Check Also

Izvršni direktor Microsofta ima ključni savjet za uspjeh u poslu

Izvršni direktor Microsofta Satia Nadela nikada nije očekivao da će voditi jednu od najvećih i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.