Lovćen banka zapošljava Direktora sektora poslovanja sa pravnim licima

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Direktora sektora poslovanja sa pravnim licima – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Sprovodi definisane strategije Banke, a u okviru nadleženosti delegiranih od strane Izvršnog direktora za kreditiranje privrede;
 • Organizuje, koordinira i rukovodi radom zaposlenih u Sektoru tako da se poslovi obavljaju u skladu sa utvrđenom strategijom poslovanja sa privredom, procedurama, aktima i odlukama organa Banke i zakonskim propisima, a u cilju postizanja poslovnih ciljeva Banke;
 • Odgovoran za rezultate poslovanja Banke u dijelu poslova sa privredom;
 • Upravlja odnosima s ovom grupom klijenata;
 • Dizajniranje bankarskih rješenja (paketa proizvoda) koja odgovaraju potrebama postojećih i novih klijenata;
 • Organizuje, kontroliše, usmjerava i koordinira poslove odobravanja i korišćenja  plasmana,  monitoringa poslovanja klijenata, plasmana u korišćenju i kolaterala i poslove na formiranju i praćenju kreditnog portfolia Sektora;
 • Analizira rad Sektora kreditiranje privrede i predlaže donošenje odgovarajućih procedura ili odluka u cilju bolje organizacije rada Sektora, sprečavanja ili otklanjanja rizika u poslovanju i smanjenja troškova;
 • Upravlja aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
 • Učestvuje u pripremi i razmatranju predloga za odobravanje  plasmana i sarađuje sa drugim organizacionim djelovima Banke u cilju jedinstvenog obavljanja poslova obrade  zahtjeva klijenata;
 • Prati kreditni portfolio i ažuriranje klasifikacije klijenata sa aspekta rizika, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i  analizira interne i eksterne izveštaje i knjigovodstvene promene po poslovima nastalim u Sektoru;
 • Identifikuje, organizuje i koordinira poslove vezane za praćenje  potencijalno rizičnih plasmana, plasmana sa identifikovanim nivoom rizika i rizičnih plasmana i prati sprovođenje procedura i postupaka u procesu upravljanja  takvim plasmanima;
 • Organizuje praćenje i izradu izveštaja o plasmanima obezbeđenih odgovarajućim instrumentima obezbeđenja;
 • Radi sa internim i eksternim kontrolnim i revizorskim organima u procesu vršenja kontrole i revizije poslovanja Banke;
 • Učestvuje u izradi internih akata, procedura i pravila poslovne politike Banke;
 • Upravlja poslovnom mrežom Banke u dijelu poslovanja sa pravnim licima kao i svim aktivnostima usmjerenim ka unaprijeđenju poslovanja sa ovom kategorijom klijenata;
 • Planira, organizuje i vrši nadzor ostvarenja poslovnih aktivnosti u prodajnoj mreži kao i  poslovnih i finansijskih planova prodaje uz savjetovanje i nadzor izvršnog direktora te savjetovanje i komunikaciju sa ostalim organizacionim jedinicama;
 • Upravljanje aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
 • Upravljanje komercijalnim aktivnostima Banke usmjerenim prema pravnim licima i plasiranjem proizvoda i usluga Banke ovoj kategoriji klijenata;
 • Postavlja godišnje ciljeve poslovanja sa privredom na osnovu Poslovnog plana Banke i dostavlja poslovnoj mreži na realizaciju;
 • Upravlja prodajom za ovu grupu klijenata putem poslovne mreže i kanala distribucije;
 • Inicira i predlaže aktivnosti i mjere za povećanje prihoda i tržišne pozicije Banke na području prodaje proizvoda pravnim licima i konstantno obavlja posjete i akviziciju ove grupe klijenata;
 • Uspostavlja i održava saradnju i komunikaciju sa direktorom poslovne mreže u procesu planiranja i sprovođenja komercijalnih kampanja i prodaje proizvoda;
 • Učestvuje u izradi završnog predloga i obrazlaganju predloga odluka za kredite, garancije, akreditive i druge platne instrumente;
 • Vrši monitoring kvaliteta kreditnog portfolija i razvija sistem ranog upozorenja;
 • Nadzire kvalitet naplate;
 • Aktivno analizira rizike koji proizlaze iz poslovanja sa ovom grupom klijenata;
 • U saradnji sa Sektorom za upravljanje rizicima, preduzima odgovarajuće mjere za identifikaciju i mjerenje rizika;
 • Definiše i određuje ključne indikatore poslovanja za zaposlene u Sektoru u skladu sa Poslovnim planom Banke;
 • Razvija sistem procjene učinka, motivisanja i nagrađivanja zaposlenih i dostavlja ih izvršnom direktoru za kreditiranje privrede;
 • Prati rad zaposlenih u Sektoru  kako bi se obezbijedila odgovarajuća obuka; u saradnji sa službom za upravljanje ljudskim resursima razvija godišnji plan obuke u cilju povećanja profitabilnosti;
 • Sprovodi interne kontrole u okviru svog organizacionog dijela u skladu sa internim aktima.

Potrebna znanja i vještine:

 • Stručna sprema: VSS
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru
 • Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na računaru
 • Prodajne i komunikacione vještine

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 12.06.2020. godine.

Napomena:  obavezno je radno iskustvo u Banci i radu sa SME klijentima.

 

Check Also

Još dva dana za glasanje za najbolje projekte na konkursu „Za svako dobro“

Još dva dana su ostala za onlajn glasanje za najbolje projekte na konkursu Crnogorskog Telekoma …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *