Profit Grupe Triglav u 2019. godini preko 100 miliona eura

Po nerevidiranim podacima je profit prije oporezivanja Grupe Triglav u 2019. godini iznosio 100,9 miliona eura (indeks 104), a obim premije osiguranja se povećao za 11 procenata na 1.184 miliona eura. Grupa je uz disciplinovano preuzimanje rizika postigla rast premije na svim tržištima na kojima je prisutna i u svim segmentima osiguranja (imovinska, životna sa penzijskim i zdravstvena osiguranja). Na području upravljanja sredstvima, Triglav je za 68 procenata povećao obim sredstava, kojima upravlja u uzajamnim fondovima. Grupa, koja je ocijenjena visokom bonitetnom ocjenom »A«, je pri ulasku u 120. godinu djelovanja, ostvarenjem  zacrtanih strateških usmjerenja, održala svoj vodeći položaj u regionu.

PROFITABILNO POSLOVANJE

Po nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je postigla 100,9 miliona eura profita prije oporezivanja (indeks 104) i 83,9 miliona eura čistog profita (indeks 104). Matično preduzeće je 2019. godinu zaključilo sa 84,6 miliona eura profita prije oporezivanja (indeks 108) i 70,6 miliona eura čistog profita (indeks 108). Unosnost kapitala Grupe se povećala na 10,9 procenata (u 2018. godini 10,8 procenata). Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je uz to rekao: »Za nama je uspješna godina, po nerevidiranim podacima smo postigli 4 procenta veći profit prije oporezivanja u odnosu na prethodnu godinu i ojačali svoj položaj na tržištima u regionu. Na dobre rezultate su uticali rast poslovanja, disciplinovano preuzimanje rizika i veći povrat na investicije.«

Profit prije oporezivanja Grupe, koji je rezultat osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja, ostao je na nivou prethodne godine i iznosio je 71,8 miliona eura. Profit prije oporezivanja, koji je rezultat finansijskih investicija djelatnosti osiguranja, povećao se za 35 procenata, na 29 miliona eura. Navedeno povećanje je rezultat jednokratnih aktivnosti, dok su se prihodi od kamata, usljed stanja na finansijskim tržištima, smanjivali i u 2019. godini.

Upravljanje investicionim portfoliom od  3,3 milijarde eura, odvijalo se u skladu sa relativno konzervativnom investicionom politikom. Sastav portfolia se nije bitno mijenjao, izuzev određenih prilagođavanja unutar pojedinačnih investicionih razreda, zbog kojih se produžila ročnost portfolia, dodatno poboljšao kvalitet i postigla još bolja usklađenost sredstava sa obavezama. Grupa je, obzirom na stanje na tržištima kapitala, i u 2019. godini umanjila izloženost tržišnim rizicima i istovremeno, planiranom dinamikom, uvećavala preuzimanje rizika na polju osiguranja.

RAST PREMIJA U SVIM SEGMENTIMA I NA SVIM TRŽIŠTIMA

Grupa je već petu godinu zaredom postigla rast premija, uz koje je disciplinovano preuzimala rizike osiguranja. Ukupni obim premije u 2019. godini je iznosio 1.184,2 miliona eura, što je za 11 procenata više nego godinu prije. Rast premija je postignuta u sva tri segmenta osiguranja. Obim premije imovinskih osiguranja se povećao za 10 procenata, zdravstvenih osiguranja za 23 procenta, a životnih i penzijskih osiguranja za 4 procenta.

Grupa Triglav je nastavila sa strateškom diverzifikacijom premije, kako u smislu proizvoda i usluga, tako i u smislu geografskih područja. U njenom sastavu se za 1,4 procentnih poena povećao udio zdravstvenih osiguranja (14,9 procenata), udio imovinskih je iznosio 65,5 procenata i životnih i penzijskih osiguranja 19,6 procenata. Grupa je ponovo povećala udio premije osiguranja obračunate na tržištima izvan Slovenije, koji je krajem godine iznosio 18,1 procenata, dok se obim premije povećao i na svim obuhvaćenim tržištima. Prosječni rast premije na slovenačkom tržištu je iznosio 10 procenata (rast tržišta je bio 8 procenata), a na tržištima izvan Slovenije 12 procenata. Premija međunarodnog reosiguranja se povećala za 21 procenat.

POVOLJAN KOMBINOVANI KOLIČNIK

Poslovanje u dijelu šteta se kretalo u očekivanim okvirima, a obim šteta, zbog masovnih štetnih događaja, je bio manji nego prethodne godine. Uvećanje bruto šteta na nivou Grupe za  5 procenata (716,7 miliona eura) posljedica je povećanog obima poslovanja u proteklih nekoliko godina. Ocijenjena vrijednost masovnih šteta Grupe je iznosila 16,5 miliona eura (2018. godine – 23,3 miliona eura), a polovinu iznosa su prouzrokovale ljetnje oluje sa gradom u Sloveniji. Kombinovani količnik Grupe je iznosio 91,5 (2018.g. – 91,8). Poboljšanje ovog količnika je  prije svega rezultat poboljšanja troškovnog količnika, odnosno većeg rasta neto prihoda od premija osiguranja u odnosu na rast operativnih troškova. Postignuta vrijednost kombinovanog količnika se nalazi u povoljnom donjem dijelu područja njegove prosječne ciljne strateške vrijednosti, koja iznosi oko 95 procenata.

UPRAVLJANJE SREDSTVIMA

Obim sredstava na nivou Grupe je  u 2019. godini uvećan za 68 procenata, odnosno na jednu milijardu eura, kada je u pitanju obim sredstava kojim se upravlja putem uzajamnih fondova, odnosno za 65 procenata, ili na 82,5 miliona eura, kada su u pitanju sredstva kojima se upravlja preko usluga individualnog upravljanja imovinom. Visok rast omogućava ambiciozniji razvoj ove vrste djelatnosti, a na njega su uticali prije svega preuzimanje preduzeća ALTA Skladi, stanje na tržištima kapitala i neto prilivi. Grupa Triglav sa 34-procentnim tržišnim učešćem zauzima vodeće mjesto među slovenačkim upravljačima uzajamnih fondova (prethodne godine je udio bio 24,6 procenata).

DOBRO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Grupa je u 2019. godini takođe uspješno smanjila udio operativnih troškova osiguravajuće djelatnosti u obračunatoj bruto premiji osiguranja na 23,2 procenta, odnosno za 1,3 procentna poena. Bruto operativni troškovi Grupe u visini 305,3 miliona eura su uvećani za 6 procenata u odnosu na prethodnu godinu, na što su prvenstveno uticali troškovi pribave osiguranja usljed visokog rasta premije, kao i sprovođenje strateških razvojnih aktivnosti.

FINANSIJSKA STABILNOST

Grupa postiže visok nivo finansijske stabilnosti, što pokazuju visina ukupnog kapitala (792,0 miliona eura) i bruto osiguravajuće-tehničkih rezervi (2.878,9 miliona eura). Obje kategorije su se u 2019. godini povećale za 6 procenata i predstavljaju čvrstu garanciju za uravnoteženo poslovanje i dugoročnu sigurnost osiguranih lica Grupe. Grupa sveobuhvatno savladava rizike i pažljivo upravlja kapitalom, čime osigurava optimalnu strukturu kapitala i troškovnu efikasnost. Kao dio takvih redovnih aktivnosti u 2019. godini, Grupa je izdala subordinisane obveznice na 30,5 godina, koje su zamijenile subordinisane obveznice koje su dospijevale  u 2020. godini. Grupa Triglav raspolaže s visokim bonitetnim ocjenama »A« od strane bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilnu srednjoročnu prognozu.

LIDER NA TRŽIŠTU U OKVIRU ADRIA REGIJE

Grupa Triglav sa svojih jedanaest osiguravajućih kuća zauzima vodeće mjesto u regiji Adria (šest država), i po podacima za 2018. godinu pokriva 20-procentni tržišni udio. Regiju ocjenjuje kao perspektivnu i ostaje dugoročno usmjerena na postojeća tržišta. Prošle godine je na makedonskom tržištu osnivanjem novog preduzeća ušla u segment penzijskog osiguranja. Za poslovanje izvan postojećih tržišta i dalje sa partnerima razvija nove poslovne pristupe i modele.

STRATEŠKI RAZVOJNI PRAVAC

Grupa Triglav je strateški usmjerena ka dugoročnoj i stabilnoj unosnosti poslovanja i rasta vrijednosti Grupe, što je usko povezano sa  uvođenjem inoviranih načina poslovanja. Razvojne aktivnosti su usmjerene ka najboljem korisničkom iskustvu stranaka, dok se njihov uticaj mjeri putem definisanih ciljeva, u smislu rizikom prilagođenog prinosa.  Grupa strankama želi biti doživotni partner, koji ne nudi samo finansijsku sigurnost, već i pomoć u rješavanju problema na raznim područjima i u raznim životnim okolnostima. S tim ciljem je Grupa i u 2019. godini nastavila sa značajnim redizajniranjem i razvojem novih proizvoda i usluga (npr. prva u regiji je ponudila osiguranje od kibernetičkih napada za pravna lica), uz stalno poboljšanje podrške i savjetodavnih aktivnosti. Razvijala je i uvodila napredna rješenja i pristupe, koji doprinose, kako većoj odzivnosti i transparentnosti kod sklapanja osiguranja i rješavanja slučajeva štete, tako i efikasnijem otkrivanju prevara. U svim procesima je pažljivo upravljala otkrivenim rizicima, uključujući i one koji su povezani sa klimatskim promjenama. Proizvodi na koje utiču klimatske promjene su adekvatno prilagođavani  (npr. osiguranje usjeva, plodova, kasko osiguranje); uticaj klimatskih promjena je uzet u obzir i prilikom određivanja osiguravajuće-tehničkih rezervacija kod određenih vrsti osiguranja, kao i prilikom održavanja efektivne zaštite putem reosiguranja.

U okviru sprovođenja prodajnog pristupa putem unakrsnih kanala, Grupa je i u 2019. godini nastavila sa pridruživanjem drugih kanala prodaje efikasnoj terenskoj prodajnoj mreži, koja predstavlja jaku konkurentsku prednost Grupe. Ojačala je eksternu prodajnu mrežu, nastavila sa razvojem prodaje putem interneta i ostalih eksternih prodajnih kanala, posebno nadograđujući partnersku saradnju sa bankama i privrednim društvima, koja se bave prodajom automobila i telekomunikacijskim uslugama. Prepoznatljivost digitalnog nastupa je i dalje dopunjavala naprednim tehnološkim uslugama, kao što su aplikacija i simulator Drajv, savjetodavna aplikacija Triglav vrijeme, Sve će biti u redu savjetodavni servis i sl. Neke su dostupne i u tehnološkom centru i poligonu digitalnog poslovanja Triglav Lab. U posebnom fokusu je bio strateški razvoj organizacije i kulture Grupe Triglav. Želimo da našem timu sa više od 5.200 saradnika, omogućimo povezano djelovanje u kooperativnom i stimulativnom radnom okruženju.  U tu svrhu su sprovedene brojne aktivnosti i mjere na polju nagrađivanja, komunikacije i obučavanja zaposlenih. Mjerenje organizacijske vitalnosti, kojom se već niz godina utvrđuje nivo zadovoljstva i posvećenosti zaposlenih, je pokazala njen stabilni visoki nivo.

Usmjerenošću na stabilno, dugoročno uspješno poslovanje i postizanje visokih standarda korporativnog upravljanja, Grupa sprovodi brojne aktivnosti vezano za razvoj društvene zajednice ii zaštitu životne sredine. Grupa je posvećena etičkom poslovanju, transparentnoj komunikaciji, odgovornom zapošljavanju, poštovanju ljudskih prava, odgovornom odnosu prema potrošačima i dobavljačima, te aktivnom uključivanju u društvenu zajednicu i njen razvoj, što se odražavalo i u 2019. godini. Grupa će ostati fokusirana i na brigu o životnoj sredini i na efikasno upravljanje potrošnjom resursa, potrebnih za poslovanje. Emisija ugljendioksida i potrošnja električne energije matičnog društva su se u 2019. godini smanjili za 6, odnosno 3 procenta, uz povećani obim investicija u preventivne mjere,  koje su dio doprinosa održivom razvoju društva. Investicije su bile pretežno usmjerene na promovisanje saobraćajne sigurnosti i smanjenje drugih aktuelnih rizika.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Zahvaljujem se svim saradnicima i partnerima na njihovom doprinosu u ostvarivanju   dobrih poslovnih rezultata i učešću u brojnim strateškim i razvojnim aktivnostima, koje obilježavaju 120. godišnjicu Triglava. Zajedničkim naporima, uspješno spajamo tradiciju i budućnost, što je sigurno jedan od najboljih načina da razvijemo sigurniju budućnost za sve nas.«

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav (u milionima EUR)

2019[1] 2018 2017 Indeks 2019/2018
Obračunata bruto premija osiguranja[2] 1.184,2 1.068,4 999,9 111
Neto prihodi od premija osiguranja 1.027,6 951,8 891,2 108
Obračunati bruto iznos šteta 716,7 679,6 642,2 105
Neto rashodi za štete 684,1 626,6 620,0 109
Bruto troškovi poslovanja 305,3 288,8 274,0 106
Profit prije oporezivanja 100,9 97,5 84,4 104
Neto profit 83,9 80,8 69,7 104
Stanje osiguravajuće-tehničkih rezervacija zadnji dan u godini 2.878,9 2.713,1 2.732,2 106
Kapital zadnji dan u godini 792,0 746,9 756,6 106
Kombinovani količnik 91,5 % 91,8 % 93,1 %  
Neto profitabilnost kapitala 10,9 % 10,8 % 9,3 %  
Računovodstvena vrijednost dionica (u EUR) 34,73 32,75 32,98 106
Neto profit po dionici (u EUR) 3,69 3,56 3,07 104
Broj zaposlenih zadnji dan u godini 5.281 5.166 5.151 102

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav      

  2019²  2018  2017  Indeks

2019/2018

Obračunata bruto premija osiguranja³ 702,1 660,2 622,0 106
Neto prihodi od premija osiguranja 573,6 551,9 522,1 104
Obračunati bruto iznosi šteta 425,2 421,0 411,3 101
Neto rashodi za štete 376,8 359,9 376,3 105
Bruto troškovi poslovanja 180,5 174,4 167,7 103
Profit prije oporezivanja 84,6 78,5 73,8 108
Neto profit 70,6 65,5 62,5 108
Stanje osiguravajuće-tehničkih rezervacija zadnji dan u godini 2.149,0 2.061,4 2.103,4 104
Kapital zadnji dan u godini 580,5 560,1 571,4 104
Kombinovani količnik 85,6 % 86,1 % 87,9 %  
Neto profitabilnost kapitala 12,4 % 11,6 % 11,0 %  
Broj zaposlenih zadnji dan u godini 2.253 2.290 2.285 98

Planirano poslovanje Grupe Triglav za 2020. godinu

Plan 2020 2019² 2018 2017 2016 2015
Profit prije oporezivanja 95 – 105 100,9 97,5 84,4 95,1 102,5
Obračunata bruto premija osiguranja³ Oko 1.200 1.184,2 1.068,4 999,9 936,0 919,1
Kombinovani količnik Ispod 95% 91,5% 91,8% 93,1% 92,9% 92,8%

[1] Nerevidirani podaci

[2] Obračunana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

Check Also

Sve više se kasni u otplati kredita

U uslovima globalne pandemije i duboke recesije koju je ona prouzrokovala, rast loših kredita je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *