Avaron traži šest miliona od Atlas grupe

Nakon što je Vijeće Privrednog suda usvojilo prigovor advokata Atlas grupe Milovana Miloševića, rješenje javnog izvršitelja Novaka Vukčevića kojim je bilo određeno izvršenje nad sredstvima i imovinom Atlas grupe i njenih članica zbog potraživanja od 6,2 miliona eura, stavljeno je van snage.

O ovom potraživanju američke kompanije Avaron holding koja je jedan od akcionara Atlas banke u stečaju, će zbog toga ipak odlučivati Privredni sud. Kompanija Avaron je, prema navodima advokata Antonija Brajovića prije 11 godina pozajmila novac Atlas grupi Duška Kneževića, koja je vraćanje duga garantovala svojom i mjenicama Atlas investa i Atlas fina. Prigovor Miloševića da između Atlas grupe i Avarona nije zaključen ugovor o jemstvu na osnovu kojeg bi eventualna prava prešla na tužene, Brajović je odbacio navodeći da je izdavanjem mjenica Atlas grupa garantovala za ove obaveze te daje bez obzira na nepostojanje ugovora o jemstvu mjenična obaveza nesporna. Na jučerašnjem pripremnom ročištu, Brajović je predložio da se sprovede finansijsko vještačenje, kako bi iznos kamata bio precizno utvrđen, piše Pobjeda.

Odlukom Vijeća Privrednog suda stavljeno je van snage i dopunsko rješenje izvršitelja kojim je bilo određeno izvršenje upisom i sticanjem založnog prava, pljenidbom, procjenom i prodajom 5,5 miliona akcija koje su u vlasništvu Kneževićevih kompanija.

U prigovoru Miloševića, koji je Privredni sud usvojio, između ostalogse navodi da Atlas grupa nije imala ovlašćenje da u ime Atlas investa i Atlas fina preuzima bilo kakve obaveze prema američkoj kompaniji, te da je ovo potraživanje zastarjelo. Milošević je ukazao da su na osnovu prvobitnogrješenja o izvršenju računi već blokirani, te da nije bilo dozvoljeno sprovoditi izvršenje kroz pljenidbu akcija. Takođe navodi daje aneksom između ugovornih strana bilo predviđeno da Atlas grupa preuzme otplatu četiri kredita Avarona i građevinske kompanije ICL inžinjering, ali su u vrijeme kada ih je trebalo preuzeti, te obaveze bile znatno veće od ugovorenih, jer ih nijesu redovno izmirivali. Zbogtogasu, kako navodi Milošević, ove kompanije onemogućile Atlas grupi preuzimanje tih obaveza.

-Kako su izvršni dužnici učinili vjerovatnim svoje navode iz prigovora, a dodatno imajući u vidu da je činjenično stanje sporno, uključujući obračun zatezne kamate koji iziskuje vještačenje po vještaku ekonomsko-finansijske struke, ovo vijeće cijeni da u ovoj pravnoj stvari treba da odluči sud u parničnom postupku navodi se u rješenju Vijeća koje je potpisao predsjednik vijeća sudija Blažo Jovanić. Sutkinja Milica Popović je zaključila pripremno ročište, a glavnu raspravu zakazala za 25. februar.

Check Also

Koronavirus iskomplikovao poslovanje KAP-a: Borimo se da i sa ovim izađemo na kraj

Situacija sa novim koronavirusom je veoma iskomplikovala poslovanje Uniprom Kombinata aluminijuma (KAP), a ta kompanija …

One comment

  1. Umije li guverner i njegova korporacija poslušnika iz kontrole banaka da ovo pročitaju?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *