Centralnoj banci i posao bankarskog ombudsmana

Klijenti koji ne budu zadovoljni postupcima banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI) podnosiće prigovore Centralnoj banci (CBCG) umjesto bankarskom ombudsmanu. Ta novina sadržana je u nacrtu zakona o kreditnim institucijama koji bi Vlada trebalo da usvoji do kraja ove godine i čija je primjena planirana za narednu godinu.

Nacrt zakona o kreditnim institucijama donosi nova rješenja u poslovanju banaka i MFI, a koja su do sada bila uređena Zakonom o bankama.

Prema nacrtu zakona prenošenje nadžnosti koje obavlja bankarski ombudsman na vrhovnu monetarnu instituciju obaviće se po isteku mandata Halilu Kalaču koji obavlja funkciju bankarskog ombudsmana. Bankarski ombudsman je zaštitnik finansijskih prava klijenata banaka, MFI i kreditnih unija u Crnoj Gori.

Odredbe člana 219 ovog zakona primjenjivaće se od dana isteka mandata lica koje na dan početka primjene ovog zakona obavlja funkciju bankarskog ombudsmana po Zakonu o bankama, piše u nacrtu zakona o kreditnim institucijama.

Kalač obavlja funkciju bankarskog ombudsmana u drugom mandatu. On je prvi bankarski ombudsman u Crnoj Gori i na tu poziciju je izabran početkom novembra 2010. godine, u skladu sa Zakonom o bankama na period od pet godina. Drugi mandat je dobio u decembru 2015. godine. Prema važećem Zakonu o bankama, bankarski ombudsman se bira na pet godina i nakon isteka mandata može biti izabran još jedanput. Bankarskog ombudsmana bira Skupština.

U obrazloženju nacrta zakona je objašnjeno da se uvodi novi koncept zaštite klijenata banaka i klijenata pružalaca drugih finansijskih usluga, te da je nakon usvajanja Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim fondovima, značajno proširen krug osoba koje treba da budu ouhvaćeni zaštitom na istim osnovama.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Nećkanje oko prodaje Komercijalne banke

Ono što mnogi govore tiho, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je glasno i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *