Budžet Glavnog grada 75.8 miliona

Budžet Glavnog grada za 2019. biće uvećan za 10.441.050 eura, odnosno ukupna budžetska sredstva sa 65.407.050 eura biće uvećana na 75.848.100 eura, navedeno je u odluci o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Glavnog grada za 2019. godinu koja je od juče na javnoj raspravi, piše Dan. U odluci je naznačeno šest razloga koji su doveli do rebalansa gradske kase.

“Najvažniji razlozi koji su uslovili predlaganje odluke je donošenje novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je povećana stopa raspodjele poreza na dohodak fizičkih lica Glavnom gradu sa 13 odsto na 15 odsto, što je dovelo do povećanja ovog prihodau odnosu na planirani odlukom o budžetu Glavnog grada za 2019. godinu.

Jedan od razloga je donošenje novog Zakona o administrativnim i Zakona o komunalnim taksama kojima su smanjenje administratvne takse no broju i iznosima, kao i smanjene vrste komunalnih taksi sa 11 na tri vrste, kao i njihov apsolutni iznos, što će dovesti do pada ovih prihoda u odnosu na planirano”, navodi se u obrazloženju izmjenjene odluke.

Potpisivanje ugovora o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe sakupljanja i prečišćavanja otpadnih vodau Podgorici, stvoreni su uslovi za početak izrade idejnog projekta za izgradnju uređaja za prečišavanje otpadnih voda, raspisivanje tendera za izradu primarne i sekundarne kanalizacione mreže i mosta za njeno prevođenje sa desne na lijevu stranu obale Morače, još jedan je razlog zbog kojeg je neophodan rebalans budžeta.

“U periodu izrade odluke o budžetu Glavnog grada za 2019. godinu nije bilo izvjesno da će se zaključiti ugovor, stoga se sada na ovaj način stvaraju zakonske pretpostavke za početak realizacije ovog značajnog projekta. U 2019. godini prenijeta sredstva iz prethodne godine, odnosno početni depozit iznosio je 5.620.476 eura ili 62,5 odsto više u odnosu na plan za 2019. godinu, stoga je ta sredstva trebalo rasporediti.

Veća naplata prihoda od naknade za komunalno opremanje koje suu periodu od 1.1 do 31.8. 2019. godine naplaćena u iznosu od 15.485.921 eur što je za 41,68 odsto više u odnosu na plan za 2019. godinu, stoga je ta sredstva trebalo rasporediti. Takođe, pojavila se potreba da se povećana naplata ovih vrsta prihoda prvenstveno raporedi na povećanje sredstava za kapitalni budžet što je i u rađeno, povećavajući iznos sredstava za 8.014.100 eura”, naznačeno je u odluci.

Ukupni primici u budžetu rebalansom uvećani su za 10.441.050 eura, dakle sa 65.407.050 eura na 75.848.100 eura. Tako su primici od poreza bili predviđeni na 30.290.000 eura a rebalansom su 31.570.550, odnosno 1.280.550 eura više.

Porez na dohodak fizičkih lica uvećan je za 720.550 eura na 9.400.000 eura, primici na porez na nepokretnost su uvećani za 280.000 eura na 8.600.000, porez na nepokretnost uvećan je 280.000 na 2.900.000 eura, dok je prirez porezu na dohodak fizičkih lica ostao isti- 10.670.000 eura.

Ukupni izdaci rebalansom budžeta predviđeni su na 75.848.100 eura. Kapitalni izdaci su uvećani za 8.014.100 eura, dakle na 36.831.670 eura. Izdaci za lokalnu infrastrukturu su uvećani za 6.827.000 eura i sada iznose 30.381.000, za građevinske objekte uvećani su za 560.000 i sada iznose 2.427.000 eura, za opremu uvećani su 43.100 i sada iznose 2.627.870 eura, a za investiciono održavanje uvećani su 584.000 eura i sada iznose 1.395.800 eura.

Check Also

Damjanović: Kroz Poštansku štedionicu Crne Gore riješićemo platni promet sa Srbijom

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je u Beogradu da je Srbija i dalje jedan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.