Vlada garantuje EPCG za kredit od 33 miliona

Vlada je na jučerašnjoj sjednici izdala garanciju za kredit od 33 miliona eura državnoj Elektroprivredi (EPCG) kod Njemačke razvojne banke (KfV). Izdavanje garaicije za ovaj kredit je predviđeno Zakonom o budžetu za 2019. godinu. U informaciji usvojenoj na jučerašnjoj sjednici navedeno je da je ugovorom o zajmu definisan rok dospijeća od 12 godina, pri čemu je predviđen grejs period od četiri godine i šest mjeseci, nakon čega počinje otplata kredita u periodu od sedam i po godina.

Sredstva će biti vraćena u 15 jednakih ili približno jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2024. godine. Ugovorom o zajmu predviđeno je da će se na angažovana a nepovučena sredstva plaćati provizija u visini od 0,25 odsto godišnje, a naknada za obradu kredita iznosiće 1,25 odsto od ukupne vrijednosti zajma. Kamatna stopa će se utvrditi na osnovu Rojtersove stranice ICAPEURO, ili, ukoliko ova stranica ne sadrži potrebne informacije ili nije dostupna, na Blumberg stranici ICAE. Ukoliko nijedna od tih stranica ne bude sadržala potrebne podatke, KfV utvrđuje ovu stopu na osnovu svojih efektivnih troškova finansiranja na tržištu euro kapitala za dospijeća koja odgovaraju fiksnim kamatnim periodima što je više moguće. Ha pomenutu stopu dodaje se marža kojom su obuhvaćena bespovratna sredstva koja na raspolaganje stavlja Savezna Republika Njemačka. Zajmoprimac plaća kamatu na svaki isplaćeni iznos zajma no stopi koju utvrđuje KfV u roku od dva bankarska dana prije odgovarajućeg iznosa zajma pišeu informaciji. EPCG je započela aktivnosti na realizaciji projektarekonstrukcije i modernizacije HE Perućica u cilju produženja radnog vijeka te hidroelektrane, obezbjeđenja visoke pogonske spremnosti elektrane i povećanja efikasnosti, tj. optimizacije u okviru proizvodnje električne energije.

HE Perućica je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, a u pogon je puštena 1960. godine. Njena instalisana snaga je 307 megavati (MW), a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 gigavat-sati (TWx), dok je korisna akumulacija 225 miliona metara kubnih vode. EPCG je 1992. godine otpočela sa realizacijom procesa modernizacije i osposobljavanja hidroelektrane “Perućica, koji obuhvata radove na revitalizaciji i modernizaciji procesa proizvodnje i dovođenju opreme postrojenja i objekata na nivo koji će smanjiti rizik od havarija i obezbijediti sigurnost rada, te povećati pogonsku spremnost i garantovati sadašnju proizvodnju.

-Svrha projekta rekonstrukcija i modernizacija hidroelektrane Perućica, faza 2, jeste da se osigura pouzdano snabdijevanje energi jom iz obnovljivih izvora energije, smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte i na taj način podrži Crna Gorau postizanju ciljeva utvrđenih u namjeravanim nacionalnoutvrđenim doprinosima HE Perućica (INDC). Opšti cilj je da stanovništvo i okruženje ostvare koristi od održivog, efikasnog i pouzdanog snabdijevanja energijom. Aktivnosti koje bi se realizovale projektom su: sanacija agregata 5, 6 i 7; sanacija razvodnog postrojenja; ugradnja sistema za centralni nadzor i prikupljanje podataka (SCADA); rekonstrukcija građevinskih objekata; pripremne mjere za povećanje kapaciteta HE Perućica i inženjering i nadzor nad projektom od strane konsultantske kompanije, navodi se u informaciji.

Check Also

Deseta prodaja imovine bivše fabrike Radoje Dakić

Stečajni upravnik Mladen Marković oglasio je desetu prodaju imovine bivše fabrike Radoje Dakić. Na prodaji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *