Potrošač ne može biti isključen sa mreže ako je pokrenuo spor

Predložene izmjene i dopune zakona o zaštiti potrošača, osim tehničkih korekcija, sadrže i nekoliko bitnih izmjena kojima će se, ako budu usvojene u parlamentu, unaprijediti potrošačka prava, ističe u razgovoru za Portal Analitika pravna savjetnica Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Jasna Božović.

Usaglašavanje sa EU direktivama

Ona kaže da se predloženim izmjenama i dopunama zakona usaglašava crnogorsko zakonodavstvo sa direktivama EU, pa će prava potrošača svakako biti bolje zaštićena nego do sada.

“Svakako, najveći izazov će biti primjena novih zakonskih rješenja u praksi. Neke od najznačajnijih izmjena Zakona o zaštiti potrošača, koje će sigurno imati veliku primjenu u praksi, su one koje se tiču pružanja usluga od javnog interesa (distribucija električne energije, vode, održavanje čistoće, komunalne usluge, elektronske komunikacione usluge i sl.) Predloženim izmjenama utvrđena je obaveza distributera usluga od javnog interesa da na računima iskazuju posebno dug stariji od dvije godine, kao i obračunatu kamatu i period na koji se ona odnosi. Trgovac neće imati pravo da nastavak isporuke, odnosno pružanje usluge i ponovno priključenje na distributivnu mrežu uslovljava plaćanjem dugova starijih od dvije godine”, pojašnjava Božović.

U oblasti usloga od javnog interesa takođe je predviđeno da trgovac ne može isključiti potrošača sa distributivne mreže ako je potrošač pokrenuo upravni, sudski ili vansudski postupak kojim osporava iznos računa, do okončanja tog postupka.

“Kada je u pitanju garantni rok, izmjenama je izričito predviđeno da se u slučaju manje opravke proizvoda u zakonskom garantnom roku (dvije godine od kupovine proizvoda) ovaj rok produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe, dok u slučaju bitne opravke ili zamjene proizvoda zakonski garantni rok ponovo počinje da teče. Takođe je izričito predviđeno da trgovac ne smije u garanciji da navede kraći rok od onog koji zakon garantuje, a on iznosi dvije godine”, precizirala je Božović.

Zakonom je predviđena i obaveza trgovca da vraćaju kusur u svim apoenima, a predviđene su i kaznene odredbe za kršenje te obaveze.

“Ono što je takođe bitno za potrošača jeste uvođenje mogućnosti za nezavisno vještačenje u postupku inspekcijskog nadzora. U praksi se potrošači često žale na neispravnost  telefona, tehničkih uređaja i slično u garantnom roku. Po novom zakonskom rješenju postojaće mogućnost da se u postupku inspekcijskog nadzora predloži vještak koji će utvrditi porijeklo kvara proizvoda. Ako se nesaobraznost robe ugovoru javi u roku od 6 mjeseci od kupovine proizvoda, troškove vještačenja će snositi trgovac , a ukoliko se nesaobraznost javi nakon isteka šest mjeseci od kupovine proizvoda troškovi vještačenja će zavisiti od rezultata vještačenja.Troškove vještačenja u tom slučaju plaća ona strana koja nije u pravu”, navela je Božović.

Alternativno rješavanje sporova

Izmjenama i dopunama zakona je stavljen akcenat i na alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Radi rješavanja potrošačkih sporova vansudskim putem, mogu se obrazovati tijela za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

„Najveći izazov će biti obezbijediti nezavisnost i nepristrasnost članova tih tijela. Pored toga, zadržane su odredbe koje se odnose na Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, čime se podstiče mirno rješavanje te vrste sporova“, naglašava Božović.

Izmjenama zakona  je zabranjeno trgovcima da naplaćuju izdavanje opomene radi naplate novčanih potraživanja, što je do sada bila praksa.

“Takođe su izmjenama i dopunama, brojna postojeća zakonska rješenja poboljšana. Npr. kod online trgovine produžen je rok u kojem potrošač može bez navođenja bilo kakvih razloga da raskine ugovor, sa 7 na 15 dana, a trgovac je dužan da mu vrati novac. Ako trgovac nije obavijestio potrošača o  pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonom, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje nakon isteka 12 mjeseci od isporuke proizvoda”, podvukla je Božović.

Najviše žalbi na dugove za struju i račune za vodu

Upitana na šta se potrošači najčešće žale CEZAP-u, Božović je precizirala da su se potrošači od početka tekuće godine najčešće žalili na oblast pružanja usluga od javnog interesa, na zastarjele dugove za struju, na visoke račune za vodu, kod obračuna potrošnje preko zajedničkih vodomjera, na neispravnost tehničkih uređaja i mobilnih telefona u zakonskom garantnom roku, na loš kvalitet usluga i nemogućnost raskida ugovora sa kablovskim operaterima, na prevarne cijene ( kada je na policama istaknuta jedna cijena a za kasom se vrši obračun po drugoj, obično skupljoj cijeni) i na turističke usluge.

“CEZAP u svom informativno konsultativnom centru svakodnevno obavlja savjetovanje sa jako velikim brojem potrošača, čiji problem su različiti jer je oblast zaštite potrošača široka i obuhvata pored zaštite ekonomskih interesa i zaštitu zdravlja”, napominje Božović

Izmjene zakona o zaštiti potrošača su usvojene na Vladi i treba da budu usvojene u parlamentu, gdje se očekuje amandmansko djelovanje.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Francuska: Osam milijardi eura proizvođačima automobila, građanima subvencije do 7.000

Francuski predsjednik Emanuel Makron predstavio je danas “istorijski plan” pomoći od osam milijardi eura proizvođačima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *