Banke u BiH prave “watch listu” 
s imenima klijenata koji 
neuredno vraćaju kredite

Iako su neke banke takvu praksu odavno uspostavile, sad je prema odluci Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine svaka komercijalna banka dužna da uvede takozvanu watch listu, sistem u kojem će se nalaziti lista dužnika koji se nalaze u grupi takozvanih rizičnih, zaduženih klijenata, piše Večernji list BiH.

Ovakvu praksu sve banke moraju poštivati po instrukciji Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i to po nedavno donesenoj odluci u upravljanju kreditnim rizicima.

“Banka je dužna da uspostavi sitem ranog upozorenja koji omogućava pravovremenu identifikaciju dužnika kod kojih je prisutan povećani kreditni rizik i vodi evidenciju o tim izloženostima, odnosno isti moraju biti uvršteni na listu dužnika koju banka mora posebno pratiti (engleski: watch list)”, stoji u pomenutoj odluci.

Do kredita će teže dolaziti zadužene kompanije, građani koji iza sebe imaju neurednu “kreditnu sliku”.
Komercijalne banke će prije svakog povećanja kreditne izloženosti biti dužne da na sveobuhvatan i adekvatan način procijene kreditnu sposobnost dužnika, a uzimajući u obzir interno propisane kriterijume i zahtjeve ove odluke.

“Banka je dužna najmanje jednom godišnje da razmatra propisane kriterijume te ih po potrebi prilagodi s ciljem unapređenja postupaka procjene kreditne sposobnosti dužnika. Banka je prije odobravanja kreditne izloženosti dužna da procijeniti kvalitet, utrživost, raspoloživost i vrijednost te pravnu valjanost kolaterala. Ako vrijednost kolaterala u velikoj mjeri zavisi od kreditne sposobnosti davaoca kolaterala, koji je treća strana, banka je dužna da procijeni i njegovu kreditnu sposobnost”, stoji u prijedlogu odluke koju je donijela Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Takođe će, kako piše, procjenu kreditne sposobnosti dužnika koji je osnovan u prethodne dvije godine od dana kada se vrši procjena novoutemeljenog privrednog društva, kao i dužnika koji je osnovan s posebnom namjenom, odnosno za realizaciju unaprijed utvrđenog projekta (projektno finansiranje), banka vršiti na osnovi procjene mogućnosti tog dužnika da ostvari primjerene novčane tokove koji osiguravaju pravovremeno izmirivanje obaveza po ugovorenoj dinamici otplate potraživanja.

Kako bi se u budućnosti spriječile afere poput one koja je izbila oko davanja kredita u švajcarskim francima, svaka komercijalna banka mora kreditni rizik procjenjivati i s aspekta moguće promjene finansijskog položaja dužnika zbog promjene kursa konvertibilne marke i valute u kojoj je izloženost ili kamatne stope, odnosno procijeniti sposobnost dužnika da u slučaju potencijalne promjene tog kursa ili kamatne stope izmiruje obaveze prema banci u skladu s ugovorenim uslovima.

Banka posebnu pažnju posvećuje izloženostima s valutnom klauzulom u stranoj valuti u slučajevima kada dužnik nema izvore prihoda u istoj valuti u kojoj je izloženost. Banka nije u obavezi procjenjivati valutno inducirani kreditni rizik za izloženosti s valutnom klauzulom u euru, imajući u vidu postojanje valutnog vijeća u Bosni i Hercegovini.

Check Also

Golubović: Paketom mjera dugoročno osiguran rast i razvoj

Vladinim trećim paketom mjera podrške privredi daje se dodatni podsticaj dinamiziranju aktivnosti na realizaciji strateških …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *