Pejaković: Banke zadovoljavaju sve standarde

Stanje bankarskog sistema Crne Gore je pozitivno, ocijenio je generalni sekretar Udruženja banaka (UBCG), Bratislav Pejaković, i dodao da bi njegovom unaprijeđenju doprinijelo praćenje međunarodnih standarda u platnom prometu, digitalizaciji poslovanja, inovacijama i FinTechu.

“Stanje bankarskog sistema je, na osnovu raspoloživih podataka, pozitivno po parametrima solventnosti, likvidnosti, kapitalizovanosti, rasta kreditnih aktivnosti i depozita, kao i pada nivoa kredita koji se kvalifikuju u lošije naplative”, rekao je Pejaković u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da je nivo solventnosti 17,15 odsto, dok je propisano deset odsto, da likvidna aktiva iznosi oko 1,04 milijarde EUR, kapitalizovanost oko 518 miliona EUR, dok su kreditne aktivnosti od početka prošle godine porasle 5,2 odsto, a depoziti 5,88 odsto.

“Pomenuti pokazatelji su kao takvi i međunarodni standard u evaluaciji kvaliteta sistema, tako da se sledstveno možemo pohvaliti da su svi ti pokazatelji u Crnoj Gori u pozitivnom trendu”, kazao je Pejaković.

On je dodao da je preporuka za unaprjeđenje bankarskog sistema praćenje međunarodnih standarda u platnom prometu, digitalizaciji poslovanja, inovacijama i FinTechu, gdje banke same prepoznaju potrebe tržišta i ciljeve razvoja i prema tome se postavljaju. Pejaković je podsjetio i da se smanjenjem troškova i rizika, pored kvalitetnih izvora sredstava, stvaraju uslovi za smanjenje kamata u plasmanima.

Kada je riječ o problemima sa kojima se suočava bankarski sektor, on je rekao da je svaka banka priča za sebe, ali da zajednički problem može da se svede na potrebu efikasnijeg sistema zaštite povjerilaca i provjerljivost bilansnih iskaza preduzeća.

“U sistemu imamo 15 banaka, od kojih je, na kraju trećeg kvartala, pozitivno poslovanje iskazalo njih 12, uz pozitivnost na sistemskom nivou, kako u pogledu povrata na aktivu, tako i na uloženi kapital”, saopštio je Pejaković.

On je dodao da bankarski sistem prati međunarodne standarde i da sve banke uredno plaćaju poreze državi, što je lako provjerljivo kroz izvještaje Uprave prihoda.

“Međutim, tri banke su iskazale negativno poslovanje. Kada imate tek osnovanu banku, u prve tri godine usljed velikih fiksnih troškova poslovanja, usljed investicija u tehniku i ljude koji moraju imati specijalizovana znanja, ne možete očekivati dobit, jer su margine prihodnosti na nižem nivou nego u nekim drugim industrijama”, objasnio je Pejaković.

On je naveo da se sa druge strane, s obzirom na veličinu tržišta, ne može govoriti o sistemu velikih brojeva, niti se upoređivati sa mnogo većim i razvijenijim državama, na koje se obično pozivaju pojedinci kada upoređuju kamate u plasmanima, jer se zanemaruje nivo razvijenosti, a time i rizika koji proizilaze iz manje efikasnosti sistema u kojem se posluje.

Pejaković je podsjetio da je na sjednici Upravnog odbora UBCG, sredinom decembra, zaključeno da mjere koje Centralna banka (CBCG) sprovodi prema Atlas i Invest banci Montenegro (IBM), do sada nijesu imale negativan efekat na sistemsku stabilnost bankarskog sektora.

Check Also

Šansa za jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana

Za mnoga preduzeća iz šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) izvoz predstavlja jedan od načina za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *