Novoodobreni krediti 858,2 miliona, privredi 362,8 miliona

Tokom devet mjeseci 2018. godine, ukupni novoodobreni krediti iznosili su 858,2 miliona eura i ostvarili su rast od 10,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Od navedenog iznosa, na sektor privrede odnosi se 362,8 miliona eura, što predstavlja rast od 5,0%, piše u Vladinoj Projekciji makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2018-2021.

U istom periodu, novoodobreni krediti fizičkim licima iznosili su 360,8 miliona i zabilježili su pad od 0,1%.

To praktično znači da crnogorske poslovne banke sada radije kreditiraju privredu no stanovništvo, sudeći po trendovima iz ove godine.

„Nastavljen je pozitivan trend smanjenja nekvalitetnih kredita na agregatnom nivou, što je od posebnog značaja kada se ima u vidu da se od 1.01.2018. godine primjenjuje međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI 9)“, piše u Projekcijama.

Pad loših kredita

Nekvalitetni krediti i potraživanja su na kraju septembra iznosili 200,6 miliona, odnosno 6,7% ukupnih kredita i potraživanja. Ovaj pokazatelj bilježi pad na godišnjem nivou od 0,7 p.p.

Depoziti predstavljaju stabilan i dominantan izvor finansiranja bankarske aktivnosti, sa učešćem od 78,4% u strukturi pasive.

Rast štednje

Ukupni depoziti banaka kontinuirano rastu, te su na kraju septembra tekuće godine dostigli rekordan iznos od 3.459,3 miliona eura i ostvarili rast od 10,3% na godišnjem nivou. Na depozite stanovništva odnosilo se 1.308,7 miliona eurai ostvarili su rast po stopi od 9,3%, dok se na depozite nefinansijskog sektora odnosilo 1.143,8 miliona eura i bilježe rast od 5,9% na godišnjem nivou.

Ročna struktura depozita nije zadovoljavajuća s obzirom da se na depozite po viđenju odnosi 66% ukupnih depozita, a na oročene depozite 33,5%.

„Sa aspekta raspoloživosti dugoročnih izvora finansiranja situacija je nepovoljnija ako se ima u vidu da kratkoročni depoziti (do jedne godine) čine 83,9% ukupnih depozita, a oročeni depoziti preko tri godine svega 3,0% ukupnih depozita“, konstatuje se u Projekcijama.

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *