Državi duguju milione, a otvaraju nove firme

Državna revizorska institucija je kroz reviziju stečajeva, koja je okončana i biće objavljena ove sedmice, dala preporuke Poreskoj upravi kako da se spriječe vlasnici i direktori da firmu gurnu u stečaj, državi ostave visoke poreske dugove, a oni otvaraju novo preduzeće i nastavljaju sa poslovanjem, kazao je u intervjuu Pobjedi senator DRI Branislav Radulović.

Ističe da je razlog revizije činjenica da je zbog brisanja privrednih društava iz Centralnog registra privrednih subjekata, na osnovu pravosnažnih rješenja o zaključenju stečajnog postupka u periodu od decembra 2012. do aprila 2018, evidentirano nenaplativih poreskih obaveza u iznosu od 77,6 miliona eura.

“Dug aktivnih obveznika kod kojih je na 31. decembar u toku stečaj ili likvidacija, prema podacima Poreske uprave, 2017. iznosio je 95,4 miliona eura. Ovom revizijom je posebno identifikovan problem da vlasnici ili upravljačke strukture privrednih društava pokreću stečaj i gase firme, kod kojih postoji visok iznos poreskog duga, a nakon toga ista lica osnivaju nova privredna društva koja nastavljaju sa poslovanjem. DRI je u tom dijelu dala preporuke Poreskoj upravi kako da se onemogući
da se “individualizuje” dobitak, a socijalizuje gubitak zloupotrebom instituta stečaja. Sa PU smo usaglasili nalaze i preporuke koje bi trebalo da omoguće da ovaj državni organ bude efikasniji u naplati javnih prihoda. PU je, takođe, svojom inicijativom prema Ministarstvu finansija, ranije pokrenula postupak izmjene člana 9 Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kako bi se obezbijedio mehanizam za smanjenje intenziteta ove pojave”, kaže Radulović.

U cilju utvrđenja efikasnosti naplate carina, vrhovna državna revizija sprovodi posebnu reviziju uspjeha koja treba da odgovori na pitanje da li se carine dovoljno efikasno naplaćuju, s obzirom na činjenicu da je evidentirani carinski dug na kraju 2017. iznosio 4,52 miliona eura.

“I ovdje je identifikovan problem sa naplatom duga iz ranijeg perioda kod subjekata koji su u stečaju i likvidaciji ili su izbrisani iz CRPS-a, a koji u ukupnom dugu participira sa oko 50 odsto. Generalno se radi o nenaplativom dugu. Sada smo u fazi izrade preporuka. U nekoliko posljednjih godina Uprava carina je unaprijedila svoje poslovanje u ovom segmentu, ali realizacija preporuka treba da joj pomogne da sistem naplate podigne na još kvalitetniji nivo”, dodaje Radulović.

DRI, ističe on, već duže vrijeme ukazuje u svojim izvještajima da država mora imati sistemski odgovor na identifikovani problem nenaplativosti javnih prihoda od subjekata koji su u stečaju ili su po okončanju izbrisani iz CRPS-a.

“S obzirom na to da je u toku potupak izmjena i dopuna Zakona o stečaju, vjerujemo da zakonopiscu mogu dodatno biti od koristi i nalazi DRI, u cilju identifikacije problema i izrade kvalitetnijeg teksta zakona koji će biti upućen Skupštini na usvajanje”, naglašava senator DRI.

Pobjeda

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 20. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *