Ilustracija

Prva solarna elektrana u Podgorici na Veljem brdu

Glavni grad Podgorica stavio je na Javnu raspravu Odluku o utvrđivanju Nacrta lokalne studije lokacije “Velje brdo-solarna elektrana” u Podgorici kojom je predviđena solarna elektrana sa ukupno 151.844 solarnih modula.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, nacrt lokalne studije lokacije “Velje brdo-solarna elektrana” zahvata površina oko 69 ha i nalazi u zahvatu katastarske opštine Velje brdo.

“Područje obuhvaćeno Lokalnom studijom lokacije u PUP-u Podgorica se nalazi u namjeni šumske površine (preklapajuća površina-lokacije za solarne elektrane). Postojeća i planirana namjena u okruženju predmetnog planskog dokumenta su šumske površine. Analizom planirane namjene površina u zoni zahvata predmetne LSL i postojećih i planiranih namjena u kontaktnim zonama konstatovano je da je buduća namjena ovog prostora u funkciji svih namjena sa zonama u okruženju”, navodi se na portalu Glavnog grada.

Planirana namjena, kako ističu, u okviru zahvata predmetnog Plana je Objekti elektroenergetske infrastrukture (lokacija za solarne elektrane).

“Ukupan prostor, zahvaćen ovom LSL-om, obuhvata jednu urbanističku parcelu. Prema pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, u objekte elektroenergetske infrastrukture spadaju: objekti za proizvodnju električne energije (HE, RHE, MHE, TE), solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža”, dodaju oni.

Solarna elektrana proizvodi električnu energiju fotonaponskim kolektorima. Fotonaponski kolektori pretvaraju sunčevo zračenje u električnu energiju.

Paneli su montirani na metalnu konstrukciju koja obezbeđuje odgovarajući nagib. Solarni paneli se postavljaju po grupama u pravilnim razmacima, po pravcu istok-zapad i orjentišu prema jugu.

U okviru zahvata plana predviđena je interna saobraćajnica, koja ujedno označava moguće “kapije” tj. ulaze u isti.

​Javna rasprava traje 15 dana, počev od 4. juna 2018. godine do 18. juna 2018. godine.

Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice, gdje će biti izložen Nacrt ovog planskog dokumenta.

Centralna javna rasprava održaće se dana 15. juna 2018. godine u multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović, sa početkom u 12 časova. Na centralnoj javnoj raspravi obezbijediće se prisustvo obrađivača plana (“Urbi pro” d.o.o.), predstavnika Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i stučnih lica Sekretarijata za planiranja i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.