Budžet Podgorice za narednu godinu 60,7 miliona eura

Ukupna planirana budžetska sredstva Glavnog grada za narednu godinu iznose 60,7 miliona ili 5,99 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je sekretar za finansije Miomir Jakšić. On je ocijenio da je budžet realan, racionalan i transparentan i istakao da se njegovim usvajanjem stvaraju uslovi da Podgorica od 1. januara počne da ostvaruju programske aktivnosti.

“Na rashodnoj strani predviđena je racionalizacija svih vidova potrošnje, uredno izmirivanje obaveza i realizacija planiranih kapitalnih projekata”, dodao je on.

Jakšić je dodao da se navedena sredstva raspoređuju na tekuću budžetsku potrošnju 32,2 miliona eura, otplatu duga 3,6 miliona i kapitalni budžet 24,7 miliona eura.

U ukupnim primicima sopstveni prihodi čine 40,5 miliona eura, ustupljeni prihodi 11,1 miliona, prenesena sredstva 3,4 miliona, kreditna sredstva pet miliona i transferi i donacije 565 hiljada eura. Najveće učešće u strukturi ukupnih primitaka ima naknada za komunalno opremanje 11,5 miliona ili 19 odsto, prirez porezu na dohodak građana 9,9 miliona ili 16 odsto, porez na nepokretnost 8,2 miliona ili 13 odsto, porez na dohodak građana 8,2 miliona, a pozajmice i krediti pet miliona.

“Planirani sopstveni prihodi učestvuju sa 66,7 odsto u ukupnom iznosu u struktri budžeta i to je veoma dobar podatak koji svake godine pokazuje trend rasta sopstvenih prihoda, što je veoma pozitivno“, kazao je Jakšić.

On je naveo da tekući rashodi iznose samo 53,18 odsto ukupnog budžeta, a kapitalni budžet 40,8 odsto. Osnovna karakteristika je racionalizacija svih vidova potrošnje, posebno takozvane diskrecione, i redovno izmirenje svih obaveza.

“Za bruto zarade biće izdvojeno 10,6 miliona eura, rashodi za materijal iznosiće 2,7 miliona, a za usluge dva miliona eura. U okviru rashoda za materijal najveće učešće imaju rashodi za električnu energiju, prvenstveno za javnu rasvjetu i energiju za organe i ustanove, sve uklupno 1,85 miliona“, rekao je Jakšić.

U okviru rashoda za usluge najveći izdaci su za programske aktivnosti organa i javnih ustanova, od kojih je najveća stavka Narodna kuhinja sa 550 hiljada eura.

Jakšić je saopštio da kapitalni budžet iznosi 24,7 miliona eura, od čega je najveći dio opredijeljen za izgradnju Jugozapadne obilaznice, pet miliona eura, uređivanje i opremanje lokacija 2,9 miliona, eksproprijaciju 2,2 miliona, izgradnju Donjogoričkog bulevara 1,4 miliona, investiciono održavanje lokalnih puteva 1,1 milion, izgradnju fekalne kanalizacije na području grada 700 hiljada i mini obilaznice 666 hiljada eura.

“U okviru građevinskih objekata najznačajnija je gradnja Gradskog pozorišta, za šta je predviđeno 1,6 miliona eura, gradnja višenamjenskog doma na Zlatici, vrijednog 350 hiljada, završetak natkrivanja vaterpolo bazena, odnosno izmirivanje troškova koji neće biti procesuirani u ovoj godini, izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Golubovcima i adaptacija kuće Rista Stijovića. Što se tiče opreme, izdvojiće se 1,2 miliona eura za podgoričku knjižaru i scensku opremu za Gradsko pozorište“, kazao je Jakšić.

Jakšić je u završnoj riječi ocijenio da je budžet realan, što su pokazali svi budžeti u posljednje tri godine.

On je podsjetio da su operativni troškovi manji nego 2010. godine, uz značajno više servisa koje grad pokriva.

“I troškovi za zaposlene u Glavnom gradu i javnim ustanovama su takođe manji, što je potrvda racionalnosti budžeta”, zaključio je Jakšić.

CdM

Check Also

MF zadovoljno procjenama EBRD, ali očekuju rast od 4,7 odsto

Imajući u vidu dosadašnje rezultate, očekivane povoljne trendove u trećem kvartalu i ostatku godine, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published.