Sudski vještak otkrio nepravilnosti kredita u “švajcarcima”

Centralna banka nije vršila kontrolu tačnosti obračuna duga za bilo koje pojedinačno potraživanje Hete, kompanije koja se bavi otkupom potraživanja, iako je CBCG u izvještaju o nadzoru navela da kontrolom nijesu utvrđene nepravilnosti u metodološkom pristupu, navodi se u dopuni nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke Milenka Popovića, u koju je “Dan” imao uvid.

Popović je kao sudski vještak angažovan u jednom od sporova koji se pred Osnovnim sudom u Podgorici vodi protiv korisnika kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Tuženi nije prihvatio da sa Hetom zaključi ugovor o regulisanju duga u skladu sa Zakonom o konverziji kredita u francima u eure, tvrdeći da dug po tom kreditu nije obračunat u skladu sa zakonom. Sud je vještaku naložio da se dopunom nalaza izjasni da li je potraživanje tužioca pravilno obračunato.

“Dio izvještaja CBCG je površan, nepotpun, suprotan odredbama Zakona o konverziji i u dobroj mjeri neosnovano pristrastan u korist Hete, a na štetu klijenata, i ne može biti dokaz u ovom postupku, između ostaloga i zbog toga što u Skupštini nije usvojen do dana izrade ovoga nalaza”, navedeno je u nalazu.

Popović je utvrdio da Centralna banka nije vršila kontrolu obračuna, niti je dug klijenta tačno obračunat kao iznos od 47.177 eura. Tačan dug tog korisnika kredita, kako je utvrđeno vještačenjem, iznosi 37.398 eura.

“Heta, shodno zakonu, nije ovlašćena da na preuzeto potraživanje zaračunava bilo koju kamatu, pa ni zakonsku zateznu kamatu, već kao DOO može samo da traži naplatu preuzetog duga do kraja otplatnog perioda, bez bilo kakvih drugih dodatnih iznosa po bilo kom osnovu (troškove opomena, advokata i dr.)”, predočeno je u nalazu.

Vještak tvrdi da Centralna banka svojim netačnim i Zakonom o konverziji kredita suprotnim stavovima iznijetim u izvještaju o kontroli Hete dezavuiše i Skupštinu i klijente.

“Izjednačavanjem Adiko banke i Hete, kojaje DOO, kao i tumačenjem da Heta, navodno, kao i banka ima pravo da obračunava zakonom definisanu kamatu od 8,2 odsto na konvertovani iznos kredita, počev od dana isplate kredita do dana zaključenja ugovora o regulisanju duga, umjesto od dana isplate do dana preuzimanja duga, CBCG Hetu pretvara u banku za period od dana preuzimanja duga do dana zaključenja ugovora o regulisanju duga, koja pravi anuiteteske planove otplate kredita sa 8,2 odsto godišnje na iznos preuzetog potraživanja kao i banka, sve pod plaštom da navodno neki klijenti ne bi bili u povoljnijem položaju u odnosu na druge”, ukazao je Popović u svom nalazu.

On je istakao da su tvrdnje vezane za to da su klijenti koji su redovno izmirivali rate za kredite u povoljnijem položaju u odnosu na ostale korisnike kredita u švajcarskim francima neosnovane.
Priče da bi neki korisnici kredita bili u povoljnijem položaju su neosnovane, a cilj im je da se Heti otvori prostor, koji joj zakonom nije dat, da za period od dana preuzimanja kredita do dana zaključenja ugovora o regulisanju duga zaračunava kamatu od 8,2 odsto kao da je banka, pri čemu se ne navodi da su Zakonom o konverziji kredita svi klijenti zaštišćeni od dvije nedozvoljene ugovorene klauzule: promjenljive glavnice i promjenljive kamate, te da su svi ostali članovi ugovora o kreditu ostali neporomijenjeni, istakao je Popović.

Nema dokaza o transferu novca

Vještak je u konkretnom slučaju utvrdio i da nije izvršen transfer novaca vezan za isplatu preuzetog potraživanja klijenta po osnovu ugovora o preuzimanju duga, već je izvršen trasfer novca od strane matične banke u Klagenfurtu u korist račun Hipo Alpe Adrija divelopment d.o.o. i istog časa vraćen s tog računa na račun matične banke u Klagenfurtu.

“To znači da nije izvršen unutarbankarski transfer u okviru Hipo Alpe Adrija banke u Podgorici, koja je ustupila potraživanje Hipo Alpe Adrija divelopmentu, a interna preknjižavanja ne predstavljaju dokaz da je stvarni transfer izvršen”, zaključio je Popović.

Dan

 

Check Also

Glavni grad prodaje 32 katastarske parcele za 14,8 miliona

Vlada premijera Dritana Abazovića dala je prethodnu saglasnost Glavnom gradu da može da prodaje parcele …

Leave a Reply

Your email address will not be published.