U Podgorici uskoro gradnja elektrane koja će proizvoditi struju iz smeća

U Podgorici bi do kraja godine ili početkom naredne, trebalo da počne gradnja elektrane koja će proizvoditi struju iz smeća, odnosno, koja će kao gorivo koristiti deponijski bio-gas. U pitanju je prva elektrana te vrste u Crnoj Gori.

Ovakvi izvori energije postoje u Evrop. Ovim povodom, Portal Analitika je razgovarao sa Arsenijem Boljevićem direktorom gradskog preduzeća “Deponija” koji realizuje pomenuti projekat.

Boljević je kazao da interesovanja za ovaj projekat ima kako među domaćim, tako i među stranim firmama, a investitor će se tražiti preko tendera. Energetski objekat biće sagrađen u blizini aktuelne deponije.

ANALITIKA: Planirate izgradnju postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog bio-gasa (struju iz smeća). Da li ima zainteresovanih za ovaj posao? Koliko bi elektrana na bio –gas proizvodila struje i koja je vrijednost investicije?

BOLJEVIĆ: Glavni grad je poslove upravljanja sanitarnom deponijom i Reciklažnim centrom povjerio preduzeću “Deponija”. Integrisana dozvola za upravljanje otpadom obavezuje nas na realizaciju projekata koji će uticati na sprečavanje negativnog uticaja rada deponije na životnu sredinu.Jedan od projekata je izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog gasa sa ciljem da se valorizuje njegov energetski potencijal.

Proizvodnja električne energije iz deponijskog gasa smatra se obnovljivim izvorom energije i ima pozitivan ekološki efekat zbog sprečavanja emisije i gasova staklene bašte  u atmosferu, uz stvaranje ekonomske dobiti. Dobijena je saglasnost Skupštine Glavnog grada  za raspisivanje tendera, jer je planirano da se projekat realizuje u formi javno-privatnog partnerstva. Elektrana na bio-gas bi bila karakteristične snage oko 6.570.000 kw/h po godini, a vrijednost planirane investicije iznosi oko dva miliona eura. Implementacija ovog projekta zaista je od velikog značaja ne samo za Glavni grad, već i za Crnu Goru.

Ovo je prvi projekat ove vrste u našoj državi. Njegovom realizacijom, iz biogasa koji se stvara u sanitarnim kadama, proizvodiće se električna energija. Implementacija ovog projekta doprinijeće održivom razvoju, prije svega promovisanjem prozvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Interesovanje za ovaj projekat je veliko kako sa domaćih tako i sa inostranih adresa. Privatni partner će imati obavezu da dodatno investira u pokrivanje postijece sanitarne kade.

ANALITIKA: Koliko ste na deponiji obradili vozila i da li Vam problem predstavljaju nelegalni auto-otpadi? Da li ćete nešto preduzeti, iako nije direktno u vašoj nadležnosti, povodom nelegalnog sakupljanja sekundarnih sirovina?

BOLJEVIĆ: U Pogonu za tretman vozila van upotrebe obrađeno je 652 kompletna vozila. Problem nedovoljne upošljenosti kapaciteta ovog pogona je veliki zbog broja nelegalnih otpada, koji neadekvatnim odlaganjem starih vozila direktno ugrožavaju životnu sredinu.

U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj i Agencijom za zaštitu životne sredine, ulažemo napore da se smanji broj istih čime bi se stvorili uslovi znatno većeg upošljavanja kapaciteta Pogona za tretman vozila van upotrebe, i spriječilo zagađivanje životne sredine u Glavnom gradu od ove vrste opasnih otpada. Pogon radi od 2010. godine a vrijednost projekta bila oko milion eura.

1

ANALITIKA. Kada će biti završeni radovi na postrojenju za tretman procjednih voda na sanitarnoj deponiji „Livade“?  

BOLJEVIĆ: U toku je projekat izgradnje postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji “Livade” u Podgorici, koji se finansira iz odobrenog zajma EIB-a,a završetak realizacije ovog kapitalnog projekta sa probnim radom očekuje se do kraja 2016.godine. Izgradnjom ovog postrojenja i njegovim puštanjem u rad, uz već izgrađeni sistem prikupljanja i kontrolisanog spaljivanja deponijskog gasa na tzv. “baklji” ispoštovaće se najveći ekološki standardi o zaštiti zemljišta (tla), podzemnih voda i vazduha koji su propisani direktivama EU za ove vrste objekata. U postrojenju se biološki tretiraju ocjedne vode iz kade i dovode do nivoa tehnički ispravnih, nakon čega se mogu nesmetano puštati u gradsku kanalizaciju. Vrijednost investicije iznosi oko dva miliona eura, izvodjač radova je grčki konzorcijum Karkanias a Nadzor projekta radi srpsko-slovenački konzorcijum Beo-hidro/ Hidro-indžinjering.

2

ANALITIKA: Kada će početi izgradnja sanitarnih kada?

BOLJEVIĆ: Nakon završenog tendera za izgradnju sanitarne kade br.3 potpisan je ugovor sa izvođačem radova Bemax i krajem maja započeti su radovi. Vrijednost ove investicije iznosi 1.150.000  eura. Budžetom Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu opredijeljeno je 400.000 eura, a ostatak sredstava preduzeće će obezbijediti iz sopstvenih prihoda. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, projekat će biti završen i prije ugovorenog roka koji je 180 dana.

ANALITIKA: Koje projekte još realizujete?

BOLJEVIĆ: Na regionalnoj deponiji ’’Livade’’ u Podgorici u toku je izgradnja dva kapitalna projekta za tretman otpada u Glavnom gradu, što uz planiranu izgradnju proizvodnje električne energije predstavlja značajnu investiciju za Glavni grad i zaštitu životne sredine. Završetkom tri projekta preduzeće “Deponija” bi uspješno realizovalo investicione aktivnosti koje su predviđene Programom rada za 2015/16.godinu.

Portal Analitika

Check Also

Bivši vlasnik Kombinata aluminijuma izgubio još jedan spor

Vrhovni sud odbio je zahtjev En plus grupe za reviziju sudskog postupka u kojem je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *