Notari uplatili u budžet 5,8 miliona eura i spriječili višestruke prodaje

Za period od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2015. godine notari su po osnovu poreza na dohodak, poreza i doprinosa za zaposlene i PDV-a Budžetu Crne Gore uplatili iznos od 5.78 miliona eura, podatak je iz Vladine analize o radu notara.

Portal Analitika prenio je djelove tog dokumenta u kome se konstatuje da treba sprovoditi kontinuirani nadzor nad radom ove službe.

Uvođenjem notarijata kao dijela pravnog sistema, povećao se stepen pravne sigurnosti u poslovima sticanja ili prenosa prava svojine. Uvođenjem notarijata, praktično je eliminisana mogućnost da neovlaščeno lice zaključi pravni posao za koji je kao obavezna propisana forma notarskog zapisa. Mogućnost za višestruku prodaju svedena je na minimum, posebno iz razloga što Uprava za nekretnine, kroz primjenu člana 12 stav 3 Zakona o državnom premjeru i katastru, upisuje broj zahtjeva i vrijeme podnošenja zahtjeva u listu nepokretnosti, obzirom da prvenstvo upisa zahtjeva za upis nekog prava na nepokretnostima ima veoma značajnu ulogu u obezbijeđivanju tog prava.

Ispunili ciljeve

Notarska služba kao javna služba od početka rada u velikoj mjeri je ispunila ciljeve koji su joj postavljeni. Spriječene su mnoge negativne pojave u oblasti prometa nekretnina, država je naplatila poreze i druge javne prihode, Takođe, uvođenjem notarske službe podstakla se i privatna inicijativa u zapošljavanju lica, obzirom da je u svakoj notarskoj kancelariji zaposleno u prosjeku tri do deset lica saradnici i administrativna lica, pa i sa tog aspekta imamo pozitivan uticaj uvođenja notarijata. U cilju obezbjeđivanja potpune pravne sigurnosti imajući u vidu dodadašnji rad notara potrebno je umrežavanje notara sa registrima Upravom za nekretnine i Centralnim registrom privrednih subjekata, kako bi se omogućio direktan pristup svim bazama podataka u trenutku sačinjavanja pravnog posla pri čemu notar pristupom određenoj aplikaciji, vrši rezervaciju odnosno dalju blokadu nepokretnosti koja je predmet pravnog posla, prije nego što se zaključi ugovor i na taj način onemogući višestruku prodaju.

Sprovoditi nadzor

U budućem periodu treba sprovoditi kontinuirani nadzor nad radom notara od strane Ministarstva pravde, Notarske komore i sudova u cilju jačanja kvaliteta i efikasnosti rada notara. Takođe, treba nastojati da se popune upražnjena mjesta notara u opštinama za koje nijesu imenovani notari na način što treba raditi na promovisanju notarske djelatnosti u ovim opštinama i na taj način podstaći polaganje notarskog ispita i imenovanja notara za opštine Andrijevica, Plav, Žabljak, Šavnik, Plužine, Kolašin i Mojkovac, kao i u drugim opštinama u kojim nijesu popunjena sva upražnjena mjesta.

Iz pregleda rada notara za period od 1. januara 2013. do 1. maja 2016 godine, može se vidjeti da je u radu notara za UZZ predmete – svi pravni poslovi kojima se stiče ili prenosi pravo svojine- bilo 86.912 predmeta i je 396.938 OVP predmeta – ovjere potpisa, prepisa, prevoda i izvoda.

Analitika

Check Also

#doMEnPriča: Upoznajte imenik interneta – najhaotičinije stvari na svijetu

jerovatno se dobro sjećaš papirnih imenika koji su nekada bili čuvari svih brojeva telefona jedne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *