Agencija za zaštitu konkurencije reagovala je povodom saopštenja kompanije Sava Montenegro

Agencija za zaštitu konkurencije reagovala je povodom saopštenja kompanije Sava Montenegro objavljenom u tekstu “AZK je ciničan i neumjesan”. Reagovanje prenosimo u cijelosti.“Agencija za zaštitu konkurencije je u potpunosti iznenađena neprimjerenim istupanjem Sava Montenegro osiguranja u kojem se navode brojne neistine i daje prosta kvalifikacija rada nadležnog organa za obezbijeđivanje slobodne konkurencije na tržištu Crne Gore, a sa očiglednim ciljem povrede ugleda Agencije i izazivanja panike među kompanijama na tržištu. Ako je “saopštenje”, objavljeno u medijima, namijenjeno obavještavanju građana Crne Gore, a ne vršenju nezakonitog i neprimjerenog pritiska na rad Agencije i sudova u Crnoj Gori, to vjerujemo da građani razumiju da osiguravajuće društvo Sava Montenegro ima isključivo lukrativni cilj ostvarenja maksimalnog profita, a ni u kom slučaju društveno odgovorni cilj obezbijeđivanja slobodnog razvoja konkurencije na tržištu Crne Gore, za dobro ekonomije i građana Crne Gore. Takođe, vjerujemo da građani Crne Gore razumiju da im se saopštenjem obraća kompanija čije su radnje utvrđene kao nezakonite i ništave i protiv koje je pokrenut prekršajni postupak radi utvrđivanja kazne u korist budžeta Crne Gore. Rukovodeći se isključivo ciljem sticanja maksimalnog profita, na štetu i budžetskih sredstava, je i povrijeđen Zakon o zaštiti konkurencije od strane Sava Montenegro osiguranja, a što je Agencija u sprovedenom postupku utvrdila.

Ovim putem Agencija nema namjeru dopisivanja u medijima sa strankom protiv koje je postupak vodila i okončala u svemu u skladu sa zakonima na snazi u Crnoj Gori. Isključivi cilj obraćanja javnosti jeste obavještavanje da je postupak protiv kompanije Sava Montenegro vođen i okončan na javan i transparentan način, te predmetno “saopštenje” razumije kao pritisak na njen rad, sprečavanje pokretanja drugih postupaka, kao i neprimjeren uticaj na odlučivanje sudskih organa u daljem toku postupka na planu utvrđivanja kazne za nezakonito postupanje ove kompanije.

Agencija ističe da je Sava Montenegro, kako sama navodi, “kao dio grupacije sa sjedištem u EU”, imala i morala imati svjest o tome da je zaključenje sporazuma o zajedničkom nastupu na tržištu Crne Gore, sa najbližim konkurentom, takođe sa sjedištem u Sloveniji, zabranjeno zakonom. Niti u jednoj državi EU, na koju se Sava Montenegro poziva i iza koje se skriva, takva vrsta sporazuma o zajedničkom nastupu kompanija sa značajnim tržišnim učešćem ne bi mogla biti zakonita. U mnogim zemljama EU ovakva povreda zakona povlači za sobom i krivičnu odgovornost zakonskih zastupnika kompanije. Istovremeno, Agencija ukazuje i da su nadležni organi EU, koji prate njen rad i primjenu propisa iz ove oblasti, obaviješteni o pokretanju, toku i okončanju postupka, te da u tom pogledu nikakve primjedbe ni zahtjevi ni jesu istaknuti.

Komentarisanje rada nadležnog organa za sprovođenje zakona, kao “neprofesionalno i subjektivno”, je kvalifikacija koju nijedna odgovorna kompanija u EU nije iznosila na predmetni način ni protiv jednog nadležnog organa za sprovođenje politike konkurencije. Ipak, Sava Montenegro nalazi za shodno da takve neprimjerene i uvredljive komentare iznosi protiv rada nadležnog organa u Crnoj Gori. Ocjene stručnosti, nadležnosti i postupanja ovlašćenih lica Agencije svakako nije i neće biti u nadležnosti stranaka u postupku, konkretno u ovom slučaju osiguravača, niti su za isto stručne ni kompetentne.

Profesionalnost rada ovlašćenih službenih lica je neupitna, imajući u vidu prethodna radna iskustva i edukaciju. Istovremeno se podrška unapređenju rada obezbjeđuje i uz kontinuiranu podršku EU u primjeni propisa iz oblasti politike konkurencije u proteklih više godina, te je i postupak rada Agencije na sličnim predmetima jednak postupcima u Sloveniji, odnosno drugim zemljama EU. Skrivanje Sava Montenegro iza „EU propisa” predstavlja lažnu sliku sa ciljem obmane šire javnosti da je Agencija vodila neki specifičan postupak, kakav nigdje u EU ne bi postojao.

Agencija obavještava javnost da je predmetnu vrstu komentara, uticaja i neprimjerenih pritisaka trpjela u prethodnom periodu od gotovo svake kompanije protiv koje je vodila i okončala postupak. Ipak, iznošenje ovakvih navoda javnosti putem medija i u formi “saopštenja” razumije kao posebno tešku kvalifikaciju sa očiglednim ciljem izazivanja sumnje u objektivnost i stručnost rada nadležnog organa, odnosno ozbiljne povrede ugleda Agencije.

U okviru postupka koji je vodila i okončala, Agencija je postupala u svemu i isldjučivo u skladu sa Zakonom, dok odluke drugih nadležnih organa nijesu bile niti su mogle biti od uticaja na postojanje utvrđene povrede konkurencije. Drugi organi su postupali u okviru svojih povjerenih nadležnosti i nikako nijesu mogli imati nadležnosti na planu utvrđivanja povrede konkurencije.

Sava Montenegro, pod prijetnjom ozbiljne kazne u visini od 1% do 10% godišnjeg prihoda u prekršajnom postupku koji je u toku, sada očigledno na sve načine pokušava da ukaže javnosti i na navodno nezakonito postupanje Agencije, koje može štetiti isključivo profitu akcionara ovog osiguravajućeg društva i nikako javnim preduzećima i imovini Crne Gore. Imovina javnih preduzeća, gdje su zajednički nastupala dva osiguravajuća društva sa sjedištem osnivača iz Slovenije, i dalje je osigurana imajući u vidu neograničenu solidarnu obavezu oba društva. Postupak javne nabavke i zaključenje ugovora o javnoj nabavci nije ni bio predmet postupka pred Agencijom, niti je isti oglašen zabranjenim i ništavim, već isključivo prethodni zabranjeni sporazum o zajedničkom nastupu na tržištu Crne Gore zaldjučen između Lovćen osiguranja i Sava Montenegro osiguranja. Naručioci, javna preduzeća i državni organi su mogli samo trpjeti štetu usljed postojanja takvog sporazuma dva društva iz Slovenije, a koju naknadu štete u skladu sa zakonom mogu tražiti u sudskom postupku.

Vjerujemo da građani Crne Gore prepoznaju ciljeve saopštenja Sava Montenegro, kao i povjerene nadležnosti i zakonit rad Agencije u interesu ekonomije i građana Crne Gore.

Upravo je cilj da se stvori privredni ambijent u kojem će biti veći broj pružalaca usluga osiguranja sa kvalitetnijim i raznovrsnijim proizvodima i nižom cijenom, odnosno drugim pogodnostima plaćanja korisnicima usluga državnim organima, privrednim subjektima i posebno građanima Crne Gore, što svakako u ovom slučaju to i nije.

Evidentno je da je sve manji broj učesnika na tržištu, posebno krajnjih korisnikapotrošača spremna da otrpi nezakonita ponašanja pojedinih monopolista ili učesnika sa značajnom tržišnom snagom, koji dogovaraju cijene, ograničavaju proizvodnju i vrše podjelu tržišta, ili, pak, uslovljavaju zaključenje pojedinih sporazuma, odnosno nameću neprimjerene i nezakonite uslove poslovanja pojedinim učesnicima na tržištu i, koji se u cilju zaštite svojih interesa obraćaju Agenciji inicijativama za pokretanje postupaka.

Na kraju, a sa ciljem boljeg razumijevanja građanskog i civilnog sektora, Agencija će na svojoj Internet stranici www.azzk.me omogućiti dostupnost integralnom i potpunom tekstu rješenja kojim je utvrđena povreda konkurencije od strane Sava Montenegro osiguranja, kao i sve naknadne dopise, zahtjeve i pritiske osiguravajućih društava.

Izvor: Vijesti

 

Check Also

Najbolji kvartalni rezultat cijena nafte u tri decenije

Cijene nafte zabilježile su najbolji kvartalni rezultat u posljednjih 30 godina tokom tri mjeseca, zaključno …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *