Cetinje

Cetinje se zadužuje tri miliona eura kod Hypo Alpe Adria banke

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog za zaduživanje Prijestonice Cetinje u iznosu od tri miliona eura, a u cilju realizacije Sanacionog plana za prevazilaženje finansijskih teškoća, refinansiranje dijela dugova prema komercijalnim bankama, izmirenja dijela bruto zarada i dijela obaveza prema prioritetnim dobavljačima.Prijestonica Cetinje obratila se, 24. jula, Ministarstvu finansija zahtjevom kojim se traži saglasnost za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od tri miliona eura, u cilju započinjanja aktivnosti na realizaciji Sanacionog plana za prevazilaženje finansijskih teškoća.

Naime, Prijestonica Cetinje je za potrebe finansijskog restrukturiranja, krajem marta ove godine pripremila Sanacioni plan za prevazilaženje finansijskih teškoća, kojim je, između ostalog predviđeno kreditno zaduženje u iznosu od 10 miliona eura.

Sanacionim planom je predviđeno da se sredstva kreditnog zaduženja iskoriste za reprogram postojećih kreditnih dugova, isplatu zaostalih zarada zaposlenima, obaveza prema dobavljačima i sredstva za realizaciju socijalnog programa.

“Kako je Prijestonica, u cilju realizacije Sanacionog plana, ušla u pregovore sa bankama oko obezbjeđenja kreditnog zaduženja, obavijestili su nas da su u ovom trenutku uspjeli da obezbijede sredstva kod Hypo-Alpe-Adria Bank AD u iznosu od tri miliona eura, na rok od 120 mjeseci uz varijabilnu kamatnu stopu od 4,8 odsto+3M EURIBOR. Sredstvo obezbjeđenja Egalizacioni fond i ostali Zakonom ustupljeni prihodi”, saoptšeno je iz Vlade.

Kredit bi se u skladu sa programom realizacije aktivnosti iz Sanacionog i Akcionog plana za prevazilaženje finansijskih teškoća, koristio za refinansiranje kredita kod Hypo Alpe Adria banke, čije stanje duga iznosi oko 900.000 eura, a koji je uzet za izmirenje dijela zaostalih zarada zaposlenima u iznosu od oko 780.000 eura. Preostali iznos kredita bi se koristio za izmirenje obaveza prema prioritetnim dobavljačima.

Prijestonica je u svom zahtjevu navela da ovim kreditnim zaduženjem od tri miliona eura započinje aktivnosti na realizaciji Sanacionog plana, a da će tokom avgusta, a na bazi zaključaka Vlade Crne Gore sa sjednice od 23. jula, nastaviti razgovore sa bankarskim sektorom kako bi već u prvoj polovini septembra pripremili i dostavili potrebnu dokumentaciju u cilju realizacije sveukupnog plana.

S druge strane, u Prijestonici su naveli da će obezbijediti dugoročnu održivost lokalnih javnih finansija i da će se steći uslovi za dinamičniji razvoj Cetinja.

Razmatrajući dostavljeni Sanacioni plan za prevazilaženje finansijskih teškoća, Ministarstvo finansija je u maju ove godine navelo da je spremno da pruži podršku u realizaciji predloženih aktivnosti u skladu sa zakonskim mogućnostima, uz potrebu izrade akcionog plana kojim bi se preciznije utvrdile aktivnosti, njihovi nosioci i rokovi, u cilju njegove efikasnije realizacije.

Prijestonica je, pored ostale potrebene dokumentacije, dostavila i Akcioni plan za realizaciju Sanacionog plana kojim su definisane aktivnosti, njihovi nosioci, rokovi i indikatori.

“Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, napore koje Prijestonica ulaže u cilju dugoročne održivosti lokalnih javnih finansija, a prije svega odredbe člana 64 stav 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je predviđeno da se ograničenja za dugoročno zaduživanje lokalne samouprave ne primjenjuje na zaduživanje opština za sprovođenje sanacionog plana za prevazilaženje finansijskih teškoća, smatramo da je pomenuto kreditno zaduženje za prethodno pomenutu namjenu opravdano”, ocijenili su u Vladi.

Imajući u vidu i povoljne uslove novog kreditnog zaduženja kao i Informaciju o stanju duga i nezmirenih obaveza lokalne samouprave na 31. decembra 2014. godine, koju je Vlada ranije usvojila, Ministarstvo finansija predlaže da se odobri kreditno zaduženje Prijestonice Cetinje kod Hypo-Alpe-Adria banke AD Podgorica u iznosu od tri miliona eura, za otpočinjanje aktivnosti na realizaciji Sanacionog plana.

cdm

Check Also

Cijene nafte u porastu

Cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su danas usljed nadanja da će proizvođači sirove nafte …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *