Opštine će dug otplaćivati i 20 godina

Ministarstvo fi nansija predložilo je Vladi da odobri da se poreski dug opština državi reprogramira (plaćanje u ratama) na period do maksimalnih 20 godina. Reprogram bi počeo od 1. jula ove godine, saznaju „Vijesti” od izvora iz izvršne vlasti.

Resor kojim rukovodi ministar Radoje Žugić napravio je informaciju o repro gramu poreskog duga opština koja je dostavljena Vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku (KEP).

Opštine su bile dužne da dostave Poreskoj upravi podatke o poreskom dugu zaključno sa krajem prošle godine. Prema konačnim podacima, ukupni poreski dug opština (uključujući njihova javna preduzeća i ustanove), koji bi ušao u reprogram, na kraju prošle godine iznosio je 86,7 miliona eura.

„Opštine koje zaključe ugovor o reprogramu dužne su da sa otplatom otpočnu od prvog jula ove godine. Ako tokom perioda otplate poreskog duga, opština predloži da se dio dugova kon vertuje kroz funkcionalnu imovinu, uz prethodnu sa glasnost Vlade, aneksira njem ugovora utvrdiće se nova dinamika plaćanja reprogramiranog poreskog duga”, predložilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni dugovi Crnogorskih opština državi, bankama i dobavljačima, prema posljednjim podacima, iznose 349 miliona eura.

Zajedica opština je tražila od Vlade grejs period od tri do pet godina za izmirivan je poreskog duga, kao i da se razmotri mogućnost da se opštinama otpiše dug ili neki njegov dio, ali, kako informacija pokazuje, ti zahtjevi neće biti ispunjeni.

Reprogramom treba da se obuhvati 12 opština od kojih će 10 koje duguju 72,1 milion imati mogućnost da plate obaveze u naredih 20 godina. To važi za Šavnik, Cetinje, Ulcinj, Pljevlja, Plav, Nikšić, Kolašin, Danilov grad, Bijelo Polje i Berane.

Za opštine Budvu i Bar, koje duguju 14,6 miliona predviđeno je da novac vrate za pet godina.

Vlada je početkom decembra razmtrala stanje u javnim finansija opština i odlučila da preduzme mjere kako bi ih konsolidovala. Tada je Ministarstvo for miralo tim koji je imao zadatak da za svaku opštinu utvrdi pojedinačna dugovanja prema državi kako bi se obavio reprogram. Opštine su dostavile Ministarstvu potpisane protokole o stanju poreskog duga na kraju prošle godine.

Zajednica opština nezadovoljna je načinom na koji se Vlada odnosi prema njihovim predlozima za rješevanje finansij skih problema.

Skupština bi ove sedmice trebalo da usvoji izmjene Zakona o porezu na nepokretnosti kojima, uprkos protivljenju opština, Vlada želi da poveća minimalnu stopu poreza na ne pokretnost sa 0,10 na 0,25 odsto vrijednosti nekretnina. Zajednica opština je ocijenila da će to dodatno opteretiti njihove vlasnike i značajno smanjiti stepen naplate tog prihoda.

Traže i da se predloži zakona o komunalnoj djelatnosti i legalizaciji nelegalnih objekata što prije uvrste u dnevni red Skupštine jer i ti zakoni treba da im obe zbijede prihode u budžetima. U skupštinskoj proceu ru od oktobra 2011. godine je predlog zakona o komunalnog djelatnosti, a od septembra 2012. o legalizaciji.

Opštine predlažu da im se povećava novac koji dobi jaju iz Egalizacionog fonda, da im se ne ukida naknada za komunalno opremanje… Vlada je u 2013. donijela zaključak da ova naknada predstavlja biznis barijeru i da treba da se ukine od naredne godine.

Jedno od pitanja na koje bi izvršna vlast trebalo da odgovori je kako je i zašto Po reska uprava dozvolila opštinama da gomilaju mi lionska dugovanja prema državi. Neke od njih poreze nijesu uplaćivale godinama.

Egalizacionom fondu dužni 1,7 miliona

Ministarstvo je predložilo i da u reprogram uđe 1,7 miliona eura koje opštine duguju Egalizacionom fondu. Taj dug bi se reprogramirao na period od pet godina, počeviši od januara naredne godine.U reprogram bi bile uključene Andrijevica(52,307 hiljada), Dani lovgrad (389,21 hiljada), Žabljak (165,05 hiljada), Kolašin (32,82 hiljada), Mojkovac (312,15 hiljada), Plav (89,38 hiljada), Pljevlja (644.74 hiljade) i Ulcinj (19,16 hiljada).

Prezadužene opštine vraćaju kredite novcem iz fonda Vlade

Ministarstvo finansija je objasnilo da je na osnovu sveobuhvatnih analiza o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, neizmirenim obavezama i stanju duga po kreditima opština za prethodne tri godine, ocijenjeno da, većina opština koje su korisnici sredstava Egalizacionog fonda imaju najizraženije fi nansijske probleme.

„Napominjemo da su navedene opštine u skladu sa zaključcima Vlade iz 2010. godine, radi prevazilaženja problema, sa ministarstvom finansija zaključile ugovore o finan sijskom restrukturiranju na osnovu kojih su se kreditno zadužile u funkciji realizacije ugovora. Otplata tih , kredita se uglavnom realizu je iz sredstava Egalizacionog fonda na teret redovnih tranši koje se dva puta mjesečno uplaćuju opštinama”, ocijenili su u Ministarstvu.

Zbog loše naplate prihoda i angažovanosti novca fonda za izmirenje kreditnih obaveza, opštine imaju izražene probleme likvidnosti i redovnog servisiranja zakonskih obaveza.Za Bar i Budvu koje nijesu korisnici novca Egalizacionog fonda, Ministarstvo je ocijenilo da je pet godina održiv period za reprogram poreskog duga.

Check Also

Proizvodnja čelika u nikšićkoj Željezari pod znakom pitanja

Skoro sedam mjeseci je od kada je EPCG Željezara Nikšić vraćena pod državno okrilje. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.