Ulcinjska rivijera u gubitku 709 hiljada eura

Ho­tel­sko-tu­ri­stič­ko pred­u­ze­će Ul­cinj­ska ri­vi­je­ra za­vr­ši­lo je pr­vu po­lo­vi­nu go­di­ne sa gu­bit­kom od 709,5 hi­lja­da eura, što je oko 1,9 od­sto ma­nje ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Pri­ho­di kom­pa­ni­je su na kra­ju juna iz­no­si­li 309,9 hi­lja­da eura, što je sma­nje­nje od 45,3 od­sto u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od.

Po­slov­ni ras­ho­di su sma­nje­ni za 20,9 od­sto na 962,6 hi­lja­da, od če­ga se na za­ra­de, na­kna­de i osta­le lič­ne ras­ho­de od­no­si­lo 537,7 hi­lja­da. Ukup­na ak­ti­va pred­u­ze­ća na kra­ju ju­na je iz­no­si­la 108,2 mi­li­o­na i sma­nje­na je za 1,4 od­sto u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od. Du­go­roč­na re­zer­vi­sa­nja i oba­ve­ze pred­u­ze­ća su bi­le 1,8 mi­li­o­na, a krat­ko­roč­na 1,5 mi­li­o­na. Ne­ras­po­re­đe­na do­bit je iz­no­si­la 15,9 hi­lja­da, aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak 709,5 hi­lja­da, a od­lo­že­ne po­re­ske oba­ve­ze 298,2 hi­lja­de eura.

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je Fond PIO ras­po­la­že sa 25,3 od­sto ak­ci­ja Ul­cinj­ske ri­vi­je­re, Fond za obe­šte­će­nje ima 12 od­sto ak­ci­ja, Vla­di pri­pa­da 10,14 od­sto, Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje 8,43 od­sto, a In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nom fon­du 7,65 od­sto.Fond Trend ima 3,66 od­sto udje­la, a Atlas mont 2,79 od­sto.

Check Also

Global Finance: CKB je najbolja banka u Crnoj Gori i u 2020. godini

Ugledni finansijski magazin Global Finance objavio je spisak dobitnika prestižnog priznanja za najbolje banke u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *