RAE: EPCG upozorena zbog nepoštovanja Zakona o energetici

Elektroprivreda Crne Gore ne uspostavlja bitnu kariku sistema ocjene minimuma kvaliteta snabdijevanja električnom energijom i sprječava kupce da u slučaju neadekvatnih isporuka u budućnosti dobijaju odgovarajuću naknadu, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku. 

Iz RAE su naveli da je jasno da EPCG, kao operator distributivnog sistema i snabdjevač električnom energijom, ne postupa u skladu sa Zakonom o energetic, prenosi CDM.

“I pored stalne komunikacije i upozorenja RAE po tom pitanju, EPCG ne uspostavlja sistem za prikupljanje podataka o kvalitetu snabdijevanja i dostavljanje tih podataka regulatoru, čime onemogućava stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta snabdijevanja električnom energijom kupaca u Crnoj Gori”, navodi RAE u upozorenju EPCG zbog nepoštovanja odredbi Zakona o energetici i licence za distribuciju električne energije.

 Iz RAE su podsjetili da je Zakonom o energetici propisano da regulator utvrđuje minimum kvaliteta snabdijevanja električnom energijom.

 “Zakonom je propisano da je do utvrđivanja standarda kvaliteta snabdijevanja električnom energijom operator distributivnog sistema dužan da uspostavi sistem za prikupljanje podataka o kvalitetu snabdijevanja i dostavljanje tih podataka RAE”, rekli su iz RAE.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Oni su takođe podsjetili da su u decembru prošle godine EPCG dostavili obrasce za prikupljanje podataka o kvalitetu snabdijevanja električnom energijom i upoznala njene predstavnike sa obavezom da ih primjenjuje i dostavlja na traženje regulatora od 1. januara ove godine. EPCG je, kako su naveli, u martu dostavila dokumentaciju po pitanju kvaliteta snabdijevanja električnom energijom.

“U dostavljenom materijalu se navodi da je dokumentacija prilagođena trenutnim mogućnostima i raspoloživim resursima EPCG. Takođe je navedeno da se pristupilo nizu aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje podataka koji će se dostavljati na mjesečnom nivou”, dodali su iz RAE.

 Na osnovu analize dostavljenih podataka, kako su naveli, zaključeno je da EPCG nije postupila u skladu sa zahtijevanim i nije dostavila tražene podatke, u formi i sadržini u kojoj je to traženo i pored toga što je RAE precizno i jasno ukazala koji su podaci i u kakvoj formi potrebni kako bi se uspostavio valjan sistem minimalnih standarda kvaliteta snabdijevanja.

“EPCG je zatim upućena urgencija, kojom je ukazano na nedostatke u dostavljenoj dokumentaciji i navedeno da je obrasce potrebno popuniti podacima za januar i februar ove godine i dostaviti regulatoru do kraja marta”, objasnili su iz RAE.

EPCG je početkom juna dostavila izvještaj o prekidima na 35 kilovoltnoj (kV) mreži po mjesecima i ukupno za prvi kvartal ove godine, obrasce izvještaja o standardima kvaliteta za operatora distributivnog sistema za mjesece mart i april, kao i rezime izvještaja o dostignutim nivoima kvaliteta distribucije električne energije i pružanja usluga za mart i april.

“Dostavljeni podaci nijesu u skladu sa traženim. Naime, dostavljen je izvještaj o prekidima u mreži 35kV koji ne odgovara po obliku i sadržini obrascima za Operatora distibutivniog sistema (ODS). Obrazac izvještaja o garantovanim standardima za snabdjevača nije dostavljen”, kazali su iz RAE.

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.