Savićević: Banke informacije “uvijaju u oblandu” i dovode u zabludu

Nevladinoj organizaciji Građan­ski ombudsman od početka godine obratilo se blizu 500 građana u vezi sa provizijama koje banke uzimaju prilikom dodjele kredita, izdavanja ili gašenja platnih kartica. Predsjednica ovog udruženja Dejana Savićević za Dnevne novine je objasnila da pored ovoga, prijave se najčešće odnose na naplate provizije i po osnovu (ne)upotrebe kreditne kartice prilikom plaća­nja komunalnih usluga (vode i elek­trične energije, fiksne i mobilne telefonije), proviziju za isplatu gotovine sa redovnih računa, doznaka u zem­lji i inostranstvu, održavanje računa, aktiviranje SMS servisa.

“S obzirom da ima vrlo veliki broj građana koji koriste bankarske us­luge ove vrste – provizija dostiže brojku koja nije zanemarljiva”, ka­zala je Savićević.

Prema njenim riječima, banke prilikom sklapanja ugovora bilo ko­je vrste nijesu u dovoljnoj mjeri an­gažovane da informisu klijente. Sa­vićević objašnjava da kada su u pi­tanju poslovni odnosi sa bankama i MFI, građani ne samo da nijesu do­voljno informisani, nego i informa­cije koje dobijaju – najčešće su nepotpune i netačne, “uvijene u oblan­du”, tako da ih dovedu u zabludu.

“Ako banke i mikrofinansijske institucije mijenjaju uslove iz potpisa­nog ugovora ili ne poštuju postoje­će uslove, dovode u zabludu klijenta koji ostaje u začaranom krugu du­govanja prema banci, jer mu, na kraju, ugovor koji je potpisao donosi samo probleme”, rekla je Savićević.

U ovoj nevladinoj organizaciji ističu da su banke dužne da prili­kom izmjene ili uvođenja novih ta­rifa informisu klijente. To je jedno od osnovnih načela profesionalnog bankarskog poslovanja i obaveza koju su do sada u vrlo velikom broju zloupotrijebile i nijesu ispoštovale.

“U toj nadmoćnoj jednostranoj prezentaciji moći od strane bana­ka i mikrofinansijskih institucija, koje nameću ugovore kao jedno­stranu izjavu volje od strane istih, korisnicima finansijskih usluga kao svojevrsnu vrstu ucjene tipa – uz­mi ili ostavi građani su uskraćeni za pravo koje im po zakonu i Usta­vu pripada”, objasnila je Savićević.

Za rad vlastite koristi, interesa i ostvarivanja dobiti banke (i MFI, prema njenom mišljenju, olako shvataju svoju obavezu da blago­vremeno i u skladu sa zakonskim propisima informisu klijenta.

“Jedino što građani u odnosu na banke i MFI imaju je neprikosno­vena obaveza da vraćaju kredite -najčešće tuđe, uz najveće kamate u okruženju”, zaključila je Savićević.

Check Also

“Zahvaljujući vještačkoj inteligenciji ljudi će raditi tri i po dana nedjeljno”

Izvršni direktor banke JP Morgan Čejs Džejmi Dimon rekao je da će u budućnosti ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.