Razmatrali kako da djeluju u nepredvidljivim okolnostima

Savjet za finansijsku stabilnost je na sjednici razmatrao informaciju o planovima aktivnosti za djelovanje u  nepredvidljivim okolnostima, na individualnom nivou pojedinih institucija, članova Savjeta za finansijsku stabilnost, kao  i sinhronizacija aktivnosti svih institucija zajedno, u formi nacionalnog plana.

Osim toga Savjet je razmotrio informaciju o uporednoj analizi nadležnosti postojećih finansijskih supervizora u Crnoj Gori koju je sačinila Radna grupa formirana za ovo pitanje. 

Iz Centralne banke Crne Gore CBCG je saopšteno da je Savjet  upoznat sa analizom obima i organizacije supervizije  u Crnoj Gori, načinom i vremenskom dimenzijom pojedinih kontrola, informacijama o preklapanjima sa drugim kontrolama kako bi u kontunuitetu bio informisan za donošenje potencijalno dugoročnog, institucionalnog i optimalnog rješenja organizacije supervizije finansijskog tržišta  u  zemlji.

Potpisan je Memorandum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma između CBCG, Ministarstva finansija, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Komisije za hartije od vrijednosti i  Agencije za nadzor osiguranja.

Svrha potpisivanja ovog multilateralnog memoranduma je uspostavljanje okvira za međuinstitucionalnu saradnju i razmjenu informacija između regulatora finansijskog sistema u Crnoj Gori , a sve  u cilju nesmetanog funkcionisanja i jačanja stabilnosti finansijskog tržišta  i adekvatnog regulatornog nadzora u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Memorandum je sačinjen kroz Tvining projekat u saradnji sa Bankom Holandije i Bugarskom narodnom bankom, a na preporuku Evropske komisije.

izvor: CdM.me

Check Also

Za mjesec firme pozajmile 41, a građani 30 miliona eura

Banke u Crnoj Gori su tokom avgusta odobrile skoro 72 miliona eura kredita, po prosječnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *