Norinco bi da gradi osam elektrana na Morači, vrijednost projekta makar pola milijarde eura

Kineska kompanija „Norinco“ dostavila je Vladi tehničku i komercijalnu ponudu za izgradnju osam kaskadnih hidroelektrana na Morači. Ukoliko trajanje koncesije za korišćenje rijeke Morače bude duže od 30 godina, što je sasvim očekivano, odluku o ovom projektu će, shodno zakonu o koncesijama, donijeti Skupština Crne Gore.

Planom korišćenja sliva rijeke Morače koji je dostavila kompanija „Norinco“ predviđena je izgradnja osam hidroelektrana, od kojih pet na glavnom toku rijeke Morače i tri na njenim pritokama.

„Ukupna instalisana snaga svih planiranih hidroelektrana je 293,6 MW, a godišnja proizvodnja 894,82 GWh”, navodi se u Izvještaju o radu Ministarstva ekonomije za 2018. godinu.

Za manje upućene čitaoce, ukupna proizvodnja struje u tih osam manjih elektrana bila bi na nivou HE „Perućica“.

Iako su detalji inovirane komercijalne ponude poslovna tajna, jasno je da ukupna vrijednost projekta neće biti manja od 500 miliona eura, budući da u energetici važi pravilo da je za instaliranje jednog megavata (MW) potrebno milion eura, a u slučaju razuđenosti i brana dva do dva i po miliona eura po megavatu.

Kinezi na čekanju četiri godine

Kompanija „Norinco“ nije nepoznata crnogorskoj javnosti, budući da je tehničku ponudu za gradnju elektrana na Morači poslala – prije četiri godine.

Tada je bila aktuelna češka ponuda za izgradnju drugog bloka TE u Pljevljima, pa je ponuda Kineza bila „na čekanju“. Pošto je u međuvremenu propao tender za izgradnju drugog bloka TE, a Brisel ne gleda blagonaklono na izgradnju novih termo izvora, jasno je da će ponuda „Norinca“ biti veoma ozbiljno i pažljivo razmatrana.1103norincologoNaročito zbog činjenice da će ukupna moračka proizvodnja moći da se preko energetskog kabla izvozi u Italiju, koja prosto vapi za zelenom energijom.

Lokacija elektrana

Prema planu Kineza, na glavnom toku Morače planira se pet hidroelektrana, Gornja-1, Gornja-2, Gornja-3, Andrijevo i Zlatica.

Za svaku od pritoka je planirana jedna hidroelektrana – Mrtvica, Sjevernica i Mala Rijeka.

HE Mrtvica se nalazi na desnoj obali srednjeg toka Mrtvice, HE Sjevernica se nalazi na lijevoj obali donjeg toka Sjevernice, HE Mala se nalazi na lijevoj obali gornjeg toka Male Rijeke.

Tehničke karakteristike predloženih elektrana: Dajemo pregled tehničkih karakteristika hidroelektrana.

HE Gornja-1, je elektrana protočnog tipa, instalisana snaga 8,5 MW a godišnja proizvodnja električne energije je 43,03 GWh. HE Gornja-2, je takođe protočnog tipa, instalisane snaga 31 MW a godišnja proizvodnja električne energije je 88,30 GWh, dok je HE Gornja-3, takođe protočnog tipa, instalisana snaga 8,5 MW a godišnja proizvodnja električne energije je 24,04 GWh.

HE Andrijevo, akumulaciona elektrana, korisna zapremina akumulacije je 66 miliona m3, akumulacija je sa sezonskom regulacijom, instalisana snaga je 130 MW a godišnja proizvodnja električne energije je 389,10 GWh.

Ako se uzme u obzir dispozicija sa agregatima na ispustu za ekološki protok, instalisana snaga je 2,8 MW, a prosječna godišnja proizvodnja električne energije je 23,5 GWh.1103moracaHE Zlatica, nadomak Podgorice: korisna zapremina akumulacije je 3,99 hm3, akumulacija za kompenzacionu regulaciju, instalisana snaga 44 MW a godišnja proizvodnja električne energije je 124,4 GWh. Instalisani kapacitet agregata na ekološkom ispustu je 1,9 MW, a godišnja proizvodjna električne energije je 11,3 GWh.

Pritoke: HE Mrtvica, je protočnog tipa, instalisana snaga 19 MW, a godišnja proizvodnja električne energije je 52,85 GWh.

HE Sjevernica, je protočnog tipa, instalisana snaga 1,9 MW, a godišnja proizvodnja električne energije je 9,6 GWh.

HE Mala Rijeka, protočnog tipa, instalisana snaga 46 MW, a godišnja proizvodnja električne energije je 128,7GWh.

Dakle, Plan razvoja basena rijeke Morače imaće ukupnu instalisanu snagu 293,6 MW i godišnju proizvodnju 894,82 GWh.

„Sveobuhvatan razvojni projekat uređenja i korišćenja sliva rijeke Morače“, kako su Kinezi nazvali projekat izgradnje HE na Morači, je veoma detaljan i razrađuje: hidrologiju, inženjersku geologiju, energetske analize, upoređivanje i izbor, dispoziciju hidro-građevinskih objekata, rekonstrukciju puteva, planiranje konekcije, analizu uticaja na životnu sredinu, troškove otkupa zemljišta i raseljavanje i zaključak i predlog plana razvoja.

Tehničko rješenje „Norinco-a“ za HE na Morači predviđa realizaciju projekta u dvije faze i to: u I fazi izgradnju HE Andrijevo i HE Zlatica, a u II fazi izgradnju hidroelektrana uzvodno od HE Andrijevo. 1103hidroelektraneilustraciPoređenja radi, prema tehničkoj dokumentaciji EPCG, sistem hidroelektrana na Morači obuhvata četiri objekta: HE Andrijevo, HE Raslovići, HE Milunovići i HE Zlatica, ukupne instalisane snage 238 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 694 GWh. Predviđeni period izgradnje za sve četiri hidroelektrane je šest godina, a procijenjeni ukupni troškovi oko 540 miliona eura.

Osim „Norinca“, koji je bio najkonkretniji, za HE na Morači je zainteresovana kompanija „Bereket Enerji“.

Tender za Moraču propao 2011. godine

Tender za izgradnju elektrana na Morači je propao krajem 2011. godine, jer niko od potencijalnih investitora nije poslao ponudu za gradnju elektrane sa nižom kotom najveće HE na Morači – HE Andrijevo.

Podsjetimo, NVO sektror, građani i Srpska pravoslavna crkva žestoko su se protivili izgradnji hidroelektrana na Morači, jer su smatrali da akumulacija Andrijevo ugrožava Manastir Moraču.

Zbog toga kineska ponuda, i tehnička i komercijalna, mora biti jako pažljivo razmotrena i uzete u obzir sve primjedbe zbog čega je poništen prvobitni tender.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Skupština akcionara CGES krajem juna o raspodjeli dobiti

Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), na kojoj će biti razmatrana odluka o raspodjeli prošlogodišnje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *