Obrađena 21 hiljada zahtjeva za legalizaciju

Na osnovu podataka iz februara obrade no je 21.000 od 50.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju. Za većinu obrađenih zahtjeva tražena je dopuna dokumentacije, dokje za manji broj prekinut postupak ili su donesena rešenja, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja Marko Čanović.

On naglašava da proces legalizacije nije blokiran, ali je sporiji od očekivanja zbog propisanih procedura i obima posla jedinica lokalnih samouprava i katastra, a ne zbog orto foto snimka, koji je završen prošle godine.

Zahtjevi

-Podnijet je veliki broj zahtjeva, tako da i njihova obrada predstavlja izazov za opštinske administracije, jer se radi o novoj proceduri i ne postoji praksa u postupanju, kazao je Čanović i podsjetio da procedura podrazumijeva utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentima, riješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu i objektu i volju podnosilaca zahtjeva.

-Orto foto snimanje završeno je prošle godine, a snimanje kritičnih zona uglavnom u južnom i centralnom dijelu završeno je skoro istovremeno sa istekom roka za prijavu legalizacije. U decembru prošle godine predati su podaci navodi Čanović i dodaje da resorno ministarstvo, preko Jedinice za kontrolu kvaliteta, ima obavezu da kontroliše kvalitet elemenata navedenih u tehničkoj specifikaciji i Planu kvaliteta proizvoda sa isporučenim snimkom. Kontrola je uslovljena povećanjem kapaciteta servera i instaliranjem licence. Po ispunjenju tih uslova orto foto snimak će biti testiran na Geoportalu i nakon toga upotrebljiv, rekao je Čanović i naglasio da prijava za legalizaciju podrazumijevala izradu i ovjeru geodetskog elaborata, pa je nemoguće da se fiktivno legalizuju objekti koji se ne nalaze u prostoru.

SNIMAK

-Inače, kosi orto foto snimak (3D) nije puka slika, već skup podataka o prostoru, a ti podaci su uslov za izradu evidencije bespravno sagrađenih objekata, kaže Čanović i dodaje da jedinice lokalne samouprave donose rješenja o legalizaciji za objekte koji su izgrađeni u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima planskih dokumenata.

-Legalizacija objekata je manji dio razloga zbog kojih je rađen orto foto snimak. On je jedan od značajnih alata za planiranje i zaštitu prostora, pri evidenciji objekata u katastru, kao dokumentaciona podloga za izradu plana generalne regulacije i druge sisteme čija je djelatnost u vezi sa prostornim podacima, kazao je Čanović. Za pravilno sprovođenje postupka zakonom su propisana ovlašćenja i obaveze opštinama za donošenje odluka o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za bespravne objekte, o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte i o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Check Also

Vučelić: Luka Bar izolovana u odnosu na glavne centre distribucije na Mediteranu

Luka Bar je izolovana u odnosu na glavne centre distribucije na Mediteranu i na čvorišta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *