Oglasi za posao: Atlas banka zapošljava

ATLAS BANKA AD PODGORICA

objavljuje

KONKURS 
za prijem u radni odnos

ZAMJENIK DIREKTORA SEKTORA ZA PRIVREDU

Uslovi: VSS–dipl.ecc

Opis poslova:

 • Organizuje rad i rukovodi organizacionim dijelom kao cjelinom u odsustvu i po nalogu Direktora Sektora;
 • Podstiče timski i stvaralački rad, daje predloge za unapređenje poslova;
 • Daje inicijativu za donošenje, odnosno izmjene i dopune opštih akata iz domena sektora, odgovoran je za preuzimanje, praćenje i mjerenje rizika u obavljanju povjerenih poslova na nivou organizacionog dijela u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Banke;
 • Kontaktira i sarađuje sa značajnim klijentima;
 • Odgovoran je za uspostavljanje i funkcionisanje sistema internih kontrola po nižim organizacionim dijelovima i na nivou sektora u odsustvu i po nalogu Direktora Sektora;
 • Daje neophodna uputstva za rad filijala – ekspozitura u poslovima sa pravnim licima;
 • Predlaže uvođenje novih bankarskih  proizvoda za pravna lica;
 • Predlaže i prati sprovođenje planiranih aktivnosti;
 • Podnosi  izvještaje o radu Direktoru Sektora a u odsustvu Direktora Sektora Izvršnom Direktoru za komercijalu;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Direkotra Sektora ili Izvršnog Direktora za komercijalu;
 • Za svoj rad odgovoran je Direkotru Sektora.

Posebni uslovi:

 • 3 godine rada na poslovima struke;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dobra komunikativnost i organizaciona sposobnost.

Uz prijavu za učešće na konkursu neophodno je priložiti CV i dokaz o završenom stepenu stručne spreme.

Prijave slati u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa na mail adresu: [email protected].

Kontakt telefon: 020/415/323

Rok za prijavu do: 15.11.2018

Check Also

(Samo)procjena – ključ uspjeha

Kaže se da menadžer koji više od 70% vremena troši u rješavanju međuljudskih odnosa – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *