Vlada akcije A2A plaća sa 120 miliona eura Elektroprivrede

Predlog ugovora o izvršenju put opcije, o kojem će Skupština raspravljati u petak, podrazumijeva da se italijanskoj A2A do 31. jula isplati preko 120 miliona eura, a do polovine naredne godine još 110 miliona, štoje ukupno 230 miliona eura. Od toga iznosa, predlogom Vlade, EPCG će otkupiti skoro 29 miliona akcija za 121,6 miliona, a država 26 miliona akcija za 109 miliona eura.

Prema ugovoru, država će do 16. maja Italijanima uplatiti 68,9 miliona, čime će postati dvotrećinski vlasnik, dok će EPCG do 31. jula platiti 51,65 miliona, što je u ovoj godini ukupno preko 120 miliona, piše Dan.

“A2A će prodati akcije državi i EPCG po broju i cijeni, kako je utvrđeno planom otplate 1. Prodaja EPCG će se desiti pod uslovom da nadležni organi kompanije, na način predviđen primjenljivim propisima, donesu odgovarajuće odluke ili daju odgovarajuća odobrenja EPCG za sticanje sopstvenih akcija. Prodaja akcija EPCG se neće smatrati prodajom akcijatrećem licu i neće povlačiti ugovornu kaznu za A2A ili bilo koju drugu vrstu odgovornosti. Ukoliko EPCG iz bilo kog razloga ne otkupi cjelokupnu tranšu 1 od A2A najkasnije do 31. jula, u skladu s planom otplate 1, plan će automatski prestati da važi i strane će nastaviti dalju realizaciju put opcije u skladu s planom otplate 2”, piše u predlogu ugovora koji je Vlada dostavila Skupštini.

Ostatak novca od 110 miliona eura, po ugovoru, Vlada treba da uplati 1. maja naredne godine. U pitanju je suma od skoro 40 miliona, dok EPCG treba da 70 miliona isplati do 31. jula naredne godine.

Time bi ukupan iznos koji će se isplatiti Italijanima za 41,7 odsto akcija iznosio 230 miliona, od čega bi Vlada iz budžeta platila oko 109 miliona, a EPCG 121 milion eura.

Ukoliko EPCG do 31. jula ne isplati 51,65 miliona eura A2A, ugovorom je predviđen plan otplage 2. Njime bi akcije A2A bile isplaćene do 1. maja 2023. godine i koštale bi ukupno 240 miliona, s tim što bi država platila cjelokupan iznos. U tom slučaju do 16. maja bi Italijanima blo plaćeno 69 miliona, dok bi ostatak novca od 170 miliona država plaćala u pet godišnjih rata, koje bi uplaćivala 1. maja. Tog datuma bi iz budžeta plaćala od 39,9 miliona do 28,4 miliona.

Plan otplate 3 bi se primijenio u slučaju da 2019. godine EPCG ne isplati A2A 70 miliona eura. U tom slučaju bi Vlada 2020. i 2021. godine Italijanimaplatila po 35 miliona eura iz budžeta.

Ugovorom je predviđeno i da se akcionarima EPCG, Vladi i A2A, do 10. jula isplati dividenda. Neraspoređena dobit iznosi skoro 52 miliona eura, od čega A2A pripada 21 milion, a državi ostatak od 31 milion. Ugovorom je predviđeno da garantna dividenda koja će se isplatiti A2A do 10. jula ne iznosi manje od 14,6 miliona bez poreza.

Ukoliko država ne uspije da po dospjelosti plati bilo koju ratu u skpadu s planom otplate jedan, dva ili tri, i plaćanje se ne izvrši u dodatnih osam dana od dana dospijeća, obračunavaće se zatezna kamata na dospjeli iznos od devetog dana dospjelosti pa do dana plaćanja po godišnjoj stopi od 6,25 odsto.

“Zatezna kamata će se obračunavati samo pod uslovom da nema povrede ugovora od strane A2A ili da je A2A spremna da izvrši sopstvenu obavezu, prenos predmetnog dijela akcija na državu u skladu s ugovorom”, piše u predlogu ugovora.

CdM

Check Also

Societe Generale Montenegro zapošljava: Blagajnik ekspoziture Kotor, Tivat, Herceg Novi

P R I D R U Ž I   S E   T I M U   N …

One comment

  1. Ako EPCG svojim parama otkupljuje akcije Italijana znači li to da se time nama manjinskim akcionarima povećava vlasnički udio?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *