Tvrde da je Budva dužna da vrati Buljaricu državi

Uprava za imovinu će se, kako je saopšteno Pobjedi, žaliti drugostepenom organu na nedavnu odluku budvanskog katastra da odbije kao neosnovan zahtjev da se 5,5 miliona kvadrata zemljišta u Buljarici sa opštine Budva prenese na Vladu.

Početkom januara ove godine objelodanjena je odluka budvanskog katastra o odbijanju zahtjeva Uprave za imovinu s obrazloženjem da je neosnovan. U Upravi za imovinu, koja je zahtjev Budvi podnijela pozivajući se na zaključke Vlade od 28. aprila prošle godine, ne mire se sa odlukom budvanskog katastra pozivajući se na zakone.

Razrješenje svojine nad zemljištem čeka i tender koji je Vlada 12. maja prošle godine raspisala za Buljaricu i potencijalnim investitorima ponudila 4,9 miliona kvadrata državnog zemljišta, po početnoj cijeni od 108 miliona eura, i u dugoročni zakup na 90 godina 534.000 metara kvadratnih zemljišta u zoni morskog dobra i 586.000 metara kvadratnih akvatorijuma. Ponudu je dostavila jedino kompanija CDCIC sa Kajmanskih ostrva, čiji je vlasnik investitor Kalil Al Šoli. Stanovnici mjesnih zajednica Buljarica, Petrovac, Reževići, dva udruženja građana i Matica Boke protive se takvoj privatizaciji.

Član 52

U Upravi za imovinu objašnjavaju da ukoliko je određena nepokretnost kojom raspolaže lokalna samouprava neophodna za ostvarenje javnog interesa Crne Gore, opština je dužna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje Crnoj Gori bez naknade.

Uprava za nekretnine PJ Budva je donijela rješenje kojim se odbija zahtjev Uprave za imovinu kao neosnovan. Ovo je rješenje donijeto u prvostepenom upravnom postupku i na isto je dopuštena žalba drugostepenom organu, a to je Ministarstvo finansija. Ukoliko se žalba usvoji, drugostepeni organ može odlučiti drugačijim rješenjem ili vratiti prvostepenom organu na ponovno odlučivanje”, objasnili su našoj redakciji iz Uprave za imovinu.

U ovom organu tvrde da je utvrđen javni interes u skladu sa članom 52 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata u kome se kaže da se donošenjem planskog dokumenta utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i uređenje prostora. Da li je Zakonom o državnoj imovini predviđeno i u kojoj situaciji je moguće realizovati prenos prava svojine sa opštine na državu? Na to pitanje iz Uprave za imovinu ukazuju da na teritoriji države Crne Gore ne postoje nepokretnosti koje su svojina lokalnih samouprava.

Najveća prava koja opštine mogu imati jeste da sa tom imovinom raspolažu. Termin svojina predstavlja najpotpuniju vlast na stvari i država Crna Gora može biti imalac prava svojine kao druga pravna i fizička lica. Raspolaganje je prenos svih ili nekih svojinskih ovlašćenja na treća lica (otuđenje, prodaja, razmjena, poklon) davanje na upravljanje, davanje u zakup, pravo službenosti, zalaganje pokret nih i nepokretnih stvari (zaloga, hipoteka, fiducija, koncesija i slično) “, kazali su iz Uprave za imovinu. Kako su oni objasnili, vlasnik stvari u državnoj svojini je Crna Gora, nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini na kojima svojinska ovlašćenja vrši Crna Gora raspolaže Vlada. (Pobjeda)

Check Also

Kako bateriju telefona da punite na ispravan način

Prosečan vek trajanja baterije na telefonu je od jedne do dvije godine, a uz pravilnu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *