Tag Archives: Veletex

Proizvodi kompanije “Naše voće”, novog crnogorskog brenda, uskoro na policama domacih trgovina

Kompanija Veletex je početkom 2017. godine kupila imovinu zemljoradničke zadruge Župa u stečaju, na dvanaestoj sudskoj prodaji, i time postala vlasnik 44 hektara u Nikšićkoj župi. Iste godine počeli su uredjenje zemljista, a sa početkom 2018. godine zasađena su prva četiri hektara jabuke, u sortama Zlatni delišes i Greni smit. …

Nastavi čitanje

Ku­puj­mo do­ma­će pro­iz­vo­de

Cr­no­gor­ska eko­no­mi­ja, u ci­lju pri­vred­nog ra­sta, tre­ba­lo bi da po­ve­ća kon­ku­rent­nost i po­dig­ne ni­vo obra­zo­va­nja, pri če­mu je neo­p­hod­no raz­vi­ja­ti na­ci­o­nal­ni osje­ćaj za ku­po­vi­nu do­ma­ćih pro­iz­vo­da, oci­je­nio je iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je Ve­le­teks Vla­sti­mir Go­lu­bo­vić. – Pro­šla go­di­na, kao i pret­hod­ne, po­ka­za­la je da uslu­ge ni­je­su sa­me do­volj­ne da obez­bi­je­de rast …

Nastavi čitanje