Tag Archives: Telekom Srbije

Na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u re­gi­o­nu uve­li­ko se mije­ša­ju kar­te

Na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u re­gi­o­nu uve­li­ko se mije­ša­ju kar­te. Nor­ve­ški „Te­le­nor” oti­šao je iz re­gi­o­na, a na nje­go­vo mje­sto do­šla je če­ška PPF gru­pa. Ame­rič­ki in­ve­sti­ci­o­ni fond KKR pro­dao je United gru­pu u okvi­ru ko­je po­slu­je ka­blov­ski ope­ra­ter SBB, a ku­pac je bri­tan­ski in­ve­sti­ci­o­ni fond „BC part­ners”.

Nastavi čitanje

Telekom prestigao NIS po dobiti

NIS više nije najuspješnija kompanija u Srbiji. Kako pokazuju podaci Agencije za privredne registre Srbije (APR), koji su dosad objavljeni, posle nekoliko godina vodeće pozicije na listi ovdašnjih preduzeća, ovu naftnu kompaniju sa trona je skinuo „Telekom Srbija”.

Nastavi čitanje