Tag Archives: Telekom Srbije

Na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u re­gi­o­nu uve­li­ko se mije­ša­ju kar­te

Na tr­ži­štu te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u re­gi­o­nu uve­li­ko se mije­ša­ju kar­te. Nor­ve­ški „Te­le­nor” oti­šao je iz re­gi­o­na, a na nje­go­vo mje­sto do­šla je če­ška PPF gru­pa. Ame­rič­ki in­ve­sti­ci­o­ni fond KKR pro­dao je United gru­pu u okvi­ru ko­je po­slu­je ka­blov­ski ope­ra­ter SBB, a ku­pac je bri­tan­ski in­ve­sti­ci­o­ni fond „BC part­ners”.

Nastavi čitanje