Tag Archives: Stambeni krediti

1000+: Kako aplicirati za kredit?

Nakon objavljivanja Javnog poziva u okviru Projekta 1000+, koji će biti raspisan u prvoj polovini marta, zainteresovni građani koji žele da apliciraju za dugoročni stambeni kredit moraju lično predati aplikaciju i prateću dokumentaciju na šalteru jedne od osam banka koje učestvuju u projektu, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i …

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka ponudila stambene kredite

Hi­po­te­kar­na ban­ka po­nu­di­la je kli­jen­ti­ma kre­dit, od­no­sno po­dr­šku du­go­roč­nom kre­di­ti­ra­nju gra­đa­na za ku­po­vi­nu i re­kon­struk­ci­ju stam­be­nih obje­ka­ta. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra za po­slo­va­nje sa fi­zič­kim li­ci­ma Ni­ko­le Špa­di­je­ra je­dan od kre­di­ta Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj na­mi­je­njen je pod­sti­ca­nju opo­rav­ka stam­be­nog tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri u iz­no­su od 2,5 mi­li­o­na …

Nastavi čitanje

Zbog jakog franka švajcarskim bankama prijeti propast

Trend jačanja švajcarskog franka temeljem nedavne odluke tamošnje centralne banke sve više ugrožava švajcarske banke, nadaleko čuvene po stabilnosti. Prema navodima Financial Timesa, analitičari i bankari ocjenjuju da će odluka SNB-a o napuštanju vezanja franka za euro na nivou 1,2 franka imati veoma teške posljedice po male švajcarske banke čijim zaposlenima prijete otkazi, …

Nastavi čitanje

Centralna banka Švajcarske očekuje rekordan profit

Centralna banka Švajcarske (SNB) očekuje da je u prošloj godini ostvarila rekordan profit od 38 milijardi franaka (31,6 milijardi evra) zahvaljujući dobiti po osnovu deviznih sredstava i rezervi u zlatu. Od upravljanja i investiranja deviznih rezervi, centralna banka očekuje profit od 34 milijarde franaka (33 milijarde dolara), a od zlatnih …

Nastavi čitanje