Tag Archives: Solana Bajo Sekulić

Propao i 11. tender za Solanu

Na 11. oglas za prodaju cjelokupe imovine Solane „Bajo Sekulić”, po početnoj cijeni od 179 miliona eura, nije stigla nijedna ponuda, prenose mediji. Ponude su se mogle dostavljati danas do 11 sati. Cijena ulcinjske kompanije bila je 11 miliona eura niža nego na prethodnom tenderu.

Nastavi čitanje

Eurofond od države traži pravo svojine nad Solanom ili 200 miliona!

Ro­či­šte po tu­žbi So­la­ne, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću sa dr­ža­vom Cr­nom Go­rom od­lo­že­no je za 1. ok­to­bar. Tu­žbe­nim za­htje­vom se tra­ži da se vla­sni­ku pri­zna pra­vo svo­ji­ne, od­no­sno vla­sni­štvo umje­sto pra­va ko­ri­šće­nja u obi­mu 1/1 nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta, od­no­sno kom­plet­nom ze­mlji­štu So­la­ne. Vri­jed­nost tu­žbe­nog …

Nastavi čitanje

Jedina ponuda za zakup Solane stigla od Sindikata

Danas nakon podne u kancelarijama „Otrant komerca“ u Ulcinju otvorene su ponude za jednogodišnji zakup ucinjske Solane. Bolje reći- ponuda, jer se na oglas za zakup javio jedino sindikat Solane. Marko Miranović, predsjednik Sindikata, izašao je sastanka vidno razočaran. „Tražili su nam da budemo pravno lice, da osnujemo firmu. Mislim …

Nastavi čitanje