Tag Archives: Solana Bajo Sekulić Ulcinj

Ko je kriv što u Solani nema proizvodnje?

Elektroprivreda (EPCG) je isključila struju ulcinjskoj I Solani, jer stečajni upravnik Ognjjen Jovović nije postupao u skladu sa Zakonom o stečaju i nije do kraja poštovao protokole o izmirenju duga te firme za struju. To je u pismenom dopisu skupštinskom Odboru za ekonomiju istakao predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Srđan …

Nastavi čitanje

Propao i 11. tender za Solanu

Na 11. oglas za prodaju cjelokupe imovine Solane „Bajo Sekulić”, po početnoj cijeni od 179 miliona eura, nije stigla nijedna ponuda, prenose mediji. Ponude su se mogle dostavljati danas do 11 sati. Cijena ulcinjske kompanije bila je 11 miliona eura niža nego na prethodnom tenderu.

Nastavi čitanje

Eurofond od države traži pravo svojine nad Solanom ili 200 miliona!

Ro­či­šte po tu­žbi So­la­ne, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću sa dr­ža­vom Cr­nom Go­rom od­lo­že­no je za 1. ok­to­bar. Tu­žbe­nim za­htje­vom se tra­ži da se vla­sni­ku pri­zna pra­vo svo­ji­ne, od­no­sno vla­sni­štvo umje­sto pra­va ko­ri­šće­nja u obi­mu 1/1 nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta, od­no­sno kom­plet­nom ze­mlji­štu So­la­ne. Vri­jed­nost tu­žbe­nog …

Nastavi čitanje