Tag Archives: Prva banka

Prva banka prodala Hotel “Lipka”

Pr­va ban­ka pro­da­la je ho­tel „Lip­ku” u Ko­la­ši­nu za 6,9 mi­li­o­na eura kom­pa­ni­ji „Silk rizo­rt end spa“, ko­ja je u Crnoj Go­ri re­gi­stro­va­na 19. fe­bru­a­ra ove go­di­ne. Osni­vač i za­stup­nik te kom­pa­ni­je sa sje­di­štem u Pod­go­ri­ci je Mohamed Ab­dul Alim Chowd­hury, dok je iz­vr­šni di­rek­tor Ste­fan Sto­ja­no­vić, piše Dan.

Nastavi čitanje