Tag Archives: Pošta CG

Pošta ima 31 direktora

U upravi Pošte Crne Gore zaposleno je oko 120 osoba,  od ukupno 920 zaposlenih, koliko ih je radilo u ovom državnom preduzeću na kraju prošle godine. Podaci do kojih je došao Dan pokazuju da, pored pozicija izvršnog direktora i članova odbora direktora, u ovom državnom preduzeću radi veći broj pomoćnika …

Nastavi čitanje

Elektronsko plaćanje računa u Pošti

Implementacijom elektronskog servisa web račun, koji je aktiviran prije desetak dana, Pošta Crne Gore je omogućila jednostavno i pregledno on-line plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge, usluge operatera mobilne i fiksne telefonije, te provajdera kablovske televizije i interneta.

Nastavi čitanje

Pošta otvara štedionicu

Na po­sled­njoj sjed­ni­ci Od­bo­ra di­rek­to­ra Po­šte Cr­ne Go­re, ko­ja je odr­ža­na 14. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, od­lu­če­no je da se ot­poč­ne sa pri­pre­ma­ma za iz­ra­du ela­bo­ra­ta o osni­va­nju plat­ne in­sti­tu­ci­je u okvi­ru Po­šte, po­tvr­đe­no je ,,Da­nu” iz te kom­pa­ni­je. – Ela­bo­rat, od­no­sno pro­cje­na o even­tu­al­nom uklju­či­va­nju Po­šte Cr­ne Go­re u fi­nan­sij­ski …

Nastavi čitanje

Plaćanje računa je najjeftinije preko banke

Iako većina građana račune za struju, telefon, vodu, kablovske televizije i slične usluge plaća na šalterima Pošte, provizija za ovu transakciju može biti niža ili u nekim slučajevima besplatna ukoliko to urade preko svoje banke, pišu Vijesti. Provizije za plaćanja računa do 15 eura preko Pošte iznosi fiksno 20 centi, …

Nastavi čitanje

Pošta daje popust na određene usluge do 1. juna

Pošta Crne Gore odobrila je popust od 60 odsto za usluge post express, kurirske službe i uslugu neadresirane pošiljke. Popust važi do 1. juna 2012. godine. Post express usluga podrazumijeva kratke i garantovane rokove uručenja. Krajnji vremenski rok uručenja post express pošiljke, uz neznatne oscilacije prema gradovima, je sjutradan do …

Nastavi čitanje

Večernje novosti: Mađari kupuju Pošte Crne Gore

Mađarski investitori zainteresovani su za ulazak u vlasničku strukturu Pošte Crne Gore, a njihovi predstavnici su proteklih dana obilazili pošte u crnogorskim gradovima, saznaju Večernje novosti. Savjet za privatizaciju Vlade Crne Gore je početkom marta objavio plan privatizacije za ovu godinu kojim je predviđeno da se javno preduzeće Pošta Crne …

Nastavi čitanje