Tag Archives: Pobjeda

Pobjeda u gubitku 2,47 miliona eura

Izdavačko preduzeće Pobjeda ostvarilo je 2012. gubitak od 2,47 miliona eura, što je za oko 700.000 više nego godinu ranije. Akumulirani gubitak sada iznosi 24 miliona eura. Ukupni gubitak je za šest miliona veći od osnovnog kapitala, tako da je ukupni kapital (računovodstvena vrijednost firme) u minusu od 5,6 miliona.

Nastavi čitanje

Vladi zgrada Pobjede, radnicima otpremnine

Vlada Crne Gore i novinsko-izdavačko preduzeće Pobjeda potpisali su kupoprodajni ugovor vrijedan 4,8 miliona eura, kojim će Vlada preuzeti dugove za poreze i doprinose tog preduzeća, a zauzvrat dobiti zgradu. lada će preuzeti obaveze za poreze i dobrinose u iznosu od 2,8 miliona eura, a preostala dva miliona eura biće …

Nastavi čitanje

Pobjedi milion eura za otpremnine

Preduzeću Pobjeda juče je iz državnog budžeta uplaćeno pola miliona eura, a danas će još toliko, što će iskoristiti za smanjenje broja radnika, saznaju Vijesti. Taj novac će biti usmjeren na isplatu otpremnina, a do sada se prijavio 51 zaposleni za odlazak iz firme. Isplata bi trebalo da počne početkom …

Nastavi čitanje

Pred­stav­ni­ci KAP-a, Že­lje­za­re, ŽICG, ŽPCG i „Po­bje­de” od­bi­li da da­ju re­vi­zo­ri­ma sve pa­pi­re iz fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ura­di­la je pre­li­mi­nar­ne iz­vje­šta­je ga­ran­ci­ja ko­je je Vla­da da­la Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma, Že­lje­za­ri, Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri, Že­lje­znič­kom pre­vo­zu i „Po­bje­di” i po­sla­la ih po­slo­dav­ci­ma da se iz­ja­sne o nji­ma, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra.

Nastavi čitanje

Vlada preuzima dug i zgradu Pobjede

Vlada Crne Gore danas će na sjednici usvojiti odluku prema kojoj će preuzeti oko 2,8 odsto poreza i doprinosa novinskog izdavačkog preduzeća Pobjeda, a zauzvrat će postati vlasnik atraktivne lokacije i zgrade u dijelu grada gdje se sada nalazi zgrada kompanije, pišu Dnevne novine.

Nastavi čitanje