Tag Archives: Plavi horizonti

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN. Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom …

Nastavi čitanje

Plavi horizonti pod sudskim sporom

Vlada je na sjednici usvojila plan prioritetnih projekata iz oblasti turizma, koji je za ovu godinu pripremilo resorno ministarstvo. Prema tom dokumentu, jedan od prioriteta je projekat kompanije Katari dijar koja planira da na Plavim horizontima gradi hotelski kompleks. Međutim, pred Osnovnim sudom u Kotoru vodi se postupak eksproprijacije zemljišta, …

Nastavi čitanje