Tag Archives: Mješovito AD

Profit kompanije Mješovito skoro tri puta veći

Hercegnovska kompanija Mješovito završila je prvu polovinu godine sa profitom od 371.700 eura, 2,7 puta većim nego u istom prošlogodišnjem periodu. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi kompanije su na kraju juna porasli 3,7 odsto na 660.500 eura.

Nastavi čitanje

HLT fond tužio kompaniju “Mješovito”

HLT fond tra­žio je pred Pri­vred­nim su­dom u Pod­go­ri­ci po­ni­šta­va­nje svih od­lu­ka ko­je je do­nio od­bor di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Mje­šo­vi­to, ko­jem je pred­sje­da­vao Kar­lo Mo­ri­ko­ni, dok su čla­no­vi od­bo­ra bi­li Ma­teo Ka­za­gran­de i Um­ber­to Be­di­ni, pro­šle go­di­ne. Fond je tra­žio po­ni­šta­va­nje svih osam ta­ča­ka dnev­nog re­da ko­je su raz­ma­tra­ne na sjed­ni­ci …

Nastavi čitanje