Tag Archives: Matjaž Rakovec

„Triglav grupa” u 2012. godini: Za­ra­di­li preko 50.000.000 eura

Cr­no­gor­sko tr­ži­šte osi­gu­ra­nja ima ogra­ni­čen po­ten­ci­jal zbog re­la­tiv­no ma­log bro­ja sta­nov­ni­štva, ali je pre­mi­ja po sta­nov­ni­ku ni­ska, što zna­či da će se tr­ži­šte ubu­du­će raz­vi­ja­ti, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” Ma­tjaž Ra­ko­vec, pred­sjed­nik upra­ve „Tri­glav gru­pe”, u okvi­ru ko­je po­slu­je „Lov­ćen osi­gu­ra­nje”. – Sma­tram da će cr­no­gor­sko tr­ži­šte ra­sti …

Nastavi čitanje