Tag Archives: KAP biznis zona

Umjesto Kombinata aluminijuma niče tržni centar

Mi­je­nja se DUP-a In­du­strij­ska zo­na KAP-a -ko­ri­dor ju­žne obi­la­zni­ce i ovaj do­ku­ment od ju­če je na pet­na­e­sto­dnev­noj jav­noj ras­pra­vi. Pod­ruč­je ko­je je pred­met za­hva­ta pla­na je po­vr­ši­ne 37 hek­ta­ra i na­sla­nja se na ma­gi­stral­ni put Pod­gor­i­ca-Bar na is­to­ku, sa ju­žne i sje­ver­ne stra­ne ogra­ni­čen je DUP-om In­du­strij­ska zo­na KAP-a -iz­mje­ne …

Nastavi čitanje