Tag Archives: Hotel AS

Hotel “AS”: Država falsifikovanom bankarskom garancijom oštećena tri miliona eura

Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Neđeljka Gardaševića koji je, prema stavu Specijalnog tužilaštva, kao predsjednik borda direktora kompanije Montena invest sa Kipra, ponudio falsifikovanu bankarsku garanciju od 3.000.000 eura prilikom privatizacije hotela As u Perazića Dolu, a za koliko je oštećen budžet Crne Gore

Nastavi čitanje

Odbor raspravljao o lažnoj garanciji za “As”, Gvozdenović: Sve rađeno u skladu sa zakonom

Odbor za ekonomiju saslušao je ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića zbog garancije za hotel “As“ za koju se uspostavilo da nije validna. Većina poslanika kritikuje to što je Aneks ugovora sa lažnom garancijom prošao mnoge instance u državi i poručuju da je posrijedi krivično djelo. Gvozdenović tvrdi da …

Nastavi čitanje

Vlada ne može da naplati garanciju za petrovački “AS”, Rusi tvrde da Vlada hoće da im preotme hotel

Ru­ska Sber­ban­ka od­bi­la je da is­pla­ti ga­ran­ci­ju od tri mi­li­o­na eura za ho­tel As Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma zbog sank­ci­ja ko­je je Cr­na Go­ra uve­la Ru­si­ji, ka­zao je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Ne­ge turs, vla­sni­ka ho­te­la u Pe­ra­zić do­lu, De­jan Gar­da­še­vić. Ga­ran­ci­ja od tri mi­li­o­na bi­la je uslov za pot­pi­si­va­nje anek­sa ugo­vo­ra za …

Nastavi čitanje