Tag Archives: Hotel AS Perazića do

Vlada ne može da naplati garanciju za petrovački “AS”, Rusi tvrde da Vlada hoće da im preotme hotel

Ru­ska Sber­ban­ka od­bi­la je da is­pla­ti ga­ran­ci­ju od tri mi­li­o­na eura za ho­tel As Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma zbog sank­ci­ja ko­je je Cr­na Go­ra uve­la Ru­si­ji, ka­zao je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Ne­ge turs, vla­sni­ka ho­te­la u Pe­ra­zić do­lu, De­jan Gar­da­še­vić. Ga­ran­ci­ja od tri mi­li­o­na bi­la je uslov za pot­pi­si­va­nje anek­sa ugo­vo­ra za …

Nastavi čitanje

Dan: Raskida se ugovor za hotel As?

Vlada bi uskoro trebalo da donese odluku o raskidanju ugovora sa vlasnikom hotela As u Perazića dolu, saznaje „Dan”. Prema informacijama lista, Ministarstvo turizma i Sekretarijat za razvojne projekte započeli su krajem godine kontrolu investicije i na osnovu tog izvještaja donijeće odluku hoće li raskidati ugovor ili potpisati novi aneks …

Nastavi čitanje