Tag Archives: Garancije za Kombinat aluminijuma

CEAC vs KAP: Rusi sada traže 910 miliona eura

Biv­ši vla­snik Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, ru­ski CE­AK, po­ve­ćao je od­štet­ni za­htjev u ar­bi­tra­ži pro­tiv Cr­ne Go­re na 910 mi­li­o­na eura, ka­za­li su „Da­nu” iz te kom­pa­ni­je. Oni su na­ve­li da po­sto­ji mo­guć­nost da se od­štet­ni za­htjev još po­ve­ća to­kom tra­ja­nja ar­bi­tra­že. Ra­ni­je je po dvi­je tu­žbe iz­no­sio 700 mi­li­o­na.

Nastavi čitanje

U Nikoziji o KAP-u 5. avgusta

Ročište po tužbi En plus Grupe protiv KAP-a o povraćaju duga od 44 miliona eura odloženo je za 5. avgust, saznaju Dnevne novine. Jučerašnje ročište, u sporu koji je pred okružnim sudom u Nikoziji protiv KAP-a pokrenula ruska En plus Grupa, odloženo je za 5. avgust zbog prikupljanja novih dokaza.

Nastavi čitanje

Preko 100 miliona garancija za KAP preuzeto mimo zakona

Član skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Milutin Đukanović (Demokratski front) ocijenio je da bi Vlada trebalo da uradi rebalans budžeta da bi se evidentirali krediti za Kombinat aluminijuma, jer od parlamenta kroz odobreni ovogodišnji budžet nije dobila ovlašćenje da plati garancije. “Pošto se radi o značajnim finansijskim iznosima …

Nastavi čitanje

Novo zaduženje – 60 miliona za KAP

Crnogorska Vlada se zadužila 60 miliona eura kod Deutsche i Erste banke da bi izmirila obaveze nakon pada garancija Kombinata aluminijuma, saopšteno je iz Ministarstva finansija. „Polazeći od ponuda dostavljenih od strane kreditora i razmatrajući sve njihove elemente, prvenstveno finansijske uslove i uslove ročnosti, odabrane su Deutsche i Erste banka …

Nastavi čitanje